***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2018 21:59
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 44.448 48.283 1.160.058 0 1.160.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -78 0 0 0 0 -108.122 0 0 0 0 -108.200 0 -108.200
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 31 -496 71.563 71.086 0 71.086
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 92 11.646 0 0 0 -113.718 0 246.680 47.268 71.563 1.122.944 0 1.122.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
664.844 4.038.340 4.703.184
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 367.962 2.288.169 2.656.131
Teminat Mektupları
367.962 1.899.770 2.267.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
367.962 1.899.770 2.267.732
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 256.517 256.517
Belgeli Akreditifler
0 87.535 87.535
Diğer Akreditifler
0 168.982 168.982
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 131.882 131.882
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 123.155 27.289 150.444
Cayılamaz Taahhütler
123.155 27.289 150.444
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.204 27.289 34.493
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.857 0 29.857
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.906 0 8.906
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
144 0 144
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
68.508 0 68.508
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.344 0 8.344
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
173.727 1.722.882 1.896.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
173.727 1.722.882 1.896.609
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.237 4.682 8.919
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.237 439 4.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 4.243 4.243
Para ve Faiz Swap İşlemleri
169.490 1.718.200 1.887.690
Swap Para Alım İşlemleri
60.220 905.051 965.271
Swap Para Satım İşlemleri
109.270 813.149 922.419
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.167.545 26.866.977 37.034.522
EMANET KIYMETLER
5.133.893 5.076.180 10.210.073
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.440.651 18.363 1.459.014
Tahsile Alınan Çekler
59.226 5.695 64.921
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.128 8.633 18.761
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.614.652 5.037.809 8.652.461
Emanet Kıymet Alanlar
9.236 5.680 14.916
REHİNLİ KIYMETLER
5.033.652 21.790.797 26.824.449
Menkul Kıymetler
17.055 3 17.058
Teminat Senetleri
921 61 982
Emtia
95.619 330.934 426.553
Varant
100 0 100
Gayrimenkul
3.818.409 14.544.675 18.363.084
Diğer Rehinli Kıymetler
1.101.548 6.915.124 8.016.672
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.832.389 30.905.317 41.737.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.563 -2.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-108.200 -42.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-108.200 -42.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-135.250 -53.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.050 10.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.637 -44.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 836.653 330.300
Kredilerden Alınan Faizler
580.046 224.879
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.244 9.239
Bankalardan Alınan Faizler
5.333 1.978
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.108 4.543
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
217.324 89.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
161.858 62.084
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.466 27.142
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.598 435
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.III.2) -514.581 -223.619
Mevduata Verilen Faizler
-276.093 -118.711
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-193.725 -84.152
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-44.470 -20.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-293 -169
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
322.072 106.681
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
78.338 48.849
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.479 50.852
Gayri Nakdi Kredilerden
8.204 2.994
Diğer
75.275 47.858
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.141 -2.003
Gayri Nakdi Kredilere
-61 -3
Diğer
-5.080 -2.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -129.242 -54.771
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -1.520 23.752
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.134 3.287
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
232.303 145.762
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-241.957 -125.297
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 73.489 1.147
FAALİYET BRÜT KÂRI
343.138 125.658
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.III.5) -160.262 -106.506
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -85.091 -24.286
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.785 -5.134
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 97.785 -5.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -26.222 2.958
Cari Vergi Karşılığı
-12.846 7.017
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.376 -4.059
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 71.563 -2.176
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.III.9) 71.563 -2.176
Grubun Karı (Zararı)
71.563 -2.176
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.040.742 3.939.836 5.980.578
Nakit ve Nakit Benzerleri
474.097 1.680.705 2.154.802
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 265.068 1.159.136 1.424.204
Bankalar
(5.I.3) 1.305 521.569 522.874
Para Piyasalarından Alacaklar
207.724 0 207.724
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.390 0 10.390
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.903 0 1.903
Diğer Finansal Varlıklar
8.487 0 8.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 992.714 1.754.394 2.747.108
Devlet Borçlanma Senetleri
992.714 598.394 1.591.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 8.219 8.219
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.147.781 1.147.781
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 510.590 511.923 1.022.513
Devlet Borçlanma Senetleri
510.590 156.602 667.192
Diğer Finansal Varlıklar
0 355.321 355.321
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 55.400 529 55.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
55.400 529 55.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
160 0 160
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.609 -7.715 -10.324
KREDİLER (Net)
(5.I.5) 3.226.690 6.016.722 9.243.412
Krediler
3.234.392 6.104.087 9.338.479
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.234.392 6.104.087 9.338.479
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
111.262 0 111.262
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-118.964 -87.365 -206.329
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-12.307 -28.785 -41.092
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-13.343 -58.580 -71.923
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-93.314 0 -93.314
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.8) 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
34.223 0 34.223
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.347 0 5.347
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.347 0 5.347
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7 0 7
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 43.904 0 43.904
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 51.808 30.741 82.549
VARLIKLAR TOPLAMI
5.402.721 9.987.299 15.390.020
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.864.241 4.502.443 6.366.684
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 1.555.329 5.331.737 6.887.066
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
184.152 275.083 459.235
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 719 3.637 4.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
719 3.637 4.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 38.937 4.337 43.274
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.943 0 15.943
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.994 4.337 27.331
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 34.390 0 34.390
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 121.534 350.537 472.071
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.200.386 -77.442 1.122.944
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-495 0 -495
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
92 0 92
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.630 -77.442 -102.072
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
118.831 0 118.831
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.563 0 71.563
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.999.688 10.390.332 15.390.020


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-360.200
Alınan Faizler
657.082
Ödenen Faizler
-471.400
Alınan Temettüler
1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
80.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
66.115
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-129.151
Ödenen Vergiler
-54.938
Diğer
-514.981
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.250.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
40.319
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
692.620
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.610.747
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.270
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
223.781
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.780.195
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-817.277
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-61.914
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
890.047
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.258.232
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.776
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
421.880
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-494.026
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-495.425
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-687.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
246.846
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-121.339
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.847.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715631


BIST'
15:548.941
Değişim :  0,38% |  33,45
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:52
TGSAS 63,80 71.929.421 % 10,00  
BAKAB 51,70 89.353.291 % 10,00  
SMART 59,40 297.333.280 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
PENTA 22,68 289.034.363 % 9,99  
15:52 Alış Satış %  
Dolar 31,6557 31,6597 % 0,28  
Euro 34,3887 34,4122 % 0,27  
Sterlin 40,0102 40,2108 % 0,17  
Frank 35,5697 35,7840 % 0,10  
Riyal 8,4178 8,4600 % 0,29  
15:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,94 % 0,66  
Platin 886,19 887,15 % 0,66  
Paladyum 942,12 947,76 % 0,66  
Brent Pet. 82,20 82,20 % 0,66  
Altın Ons 2.122,92 2.123,23 % 0,66