***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

20.09.2016 17:17***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 24.08.2016
Genel Kurul Tarihi 20.09.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2015 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
11 - .2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin görüşülmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZTAR Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/09/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/09/2016 tarihinde saat 10:00'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/09/2016 tarih ve 18746785 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/08/2016 tarih ve 9148 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.comadresindeki internet sitesinde 25/08/2016 tarihinde Hürses gazetesinde, 24/08/2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.397.250 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.397.250 adet paydan 3.822.657 TL nominal değerindeki 3.822.657 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aynur Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Kanlıdağ toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Araç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sinan Araç oy birliği ile seçildi, Toplantı Başkanı tutanak yazmanlığına Merkezi Kayıt Kuruluşundan yetki almış olan Kadir Abay'ı, Oy toplayıcılığına Aynur Özcan'ı görevlendirdi.
2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporunun ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2015 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı. Ortaklardan söz alan olmadı.
3- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. adına Sn. Nihal AKKUŞ tarafından okundu ve müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.
4- 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar Hesapları) oy birliği ile onaylandı.
5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından 17618433700 T.C.kimlik numaralı Sinan Araç'ın Yönetim Kurulu Başkanı, 17459439046 T.C.kimlik numaralı Aynur Özcan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na, T.C.kimlik numaralı 17447439492 Aslıhan Kanlıdağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise görevi kabul ettiklerine dair 24.08.2016 tarihli yazılı beyanları bulunan 59320372618 T.C. kimlik numaralı Veli Cengiz ve 18118149610 T.C.kimlik numaralı Emel Batuman oy birliği ile seçildiler.
7- Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç'a aylık 5.000 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Emel Batuman ve Veli Cengiz'e aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Birleşim Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli kararı çerçevesinde 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın, geçmiş yıllara ilişkin zararların olması ve şirket esas sözleşmesinin 22. maddesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.
10- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç söz alarak Şirketimizin ilişkili taraflardan toplam 1.841.070 TL alacağı olduğunu, söz konusu alacaklara faiz işletildiğini ve 2015 yılında 122.265 TL faiz geliri elde edildiği konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11- Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2015 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2015 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
13- Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığını açıklayarak, bu hususta genel kurulu bilgilendirdi.
14- Şirketin ana sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin görüşülmesi maddesine geçildi. Ana sözleşme değişiklikleri için SPK'dan 22.03.2016 tarih ve E.3365 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 09.05.2016 tarih ve 15889263 sayılı alınan ön izinde Şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin tadiline izin verildiği, yine T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 09.05.2016 tarih ve 15889263 sayılı ön izin yazısında "Şirket esas sözleşmesinin 4. Maddesinin değiştirilmesi suretiyle Şirket adresinde yapılmak istenen değişikliğin 08.06.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilan ile tescil edildiği görülmüş olup, bundan böyle yapılacak esas sözleşme değişikliği işlemlerinde ilgili kurumca verilen yazı çerçevesinde, Bakanlığımıza söz konusu hususun tescilden önce başvurulması gerektiği bilinmesi" şeklinde uyarının yer aldığı ve böylece esas sözleşmenin 4. maddesinin 08.06.2015 tarihinde zaten tescil ve ilan edilmesi nedeniyle sadece 12. maddesinin tadiline onay verildiği anlaşılmıştır.
SPK ve Bakanlıktan alınan yukarıda belirtilen izinlere istinaden Şirket esas sözleşmesinin 12. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL
A ) Toplantıya Çağrı
Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır çalışır.
Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır
Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/5'inci maddesi hükmü saklıdır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
Genel kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.
B) Oy Hakları
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.
Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur
C) Müzarekelerin Yapılması
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa genel kurul toplantı başkanını seçer.
D) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması
Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.
E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanılabilmesi sağlanır.
15- Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı. 20.09.2016

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde Toplanarak
Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20/09/2016 tarih ve Saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına,pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.cominternet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Hürses Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/557615


BIST
14:541.539
Değişim :  -0,06% |  -0,99
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.540  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler14:54
MAALT 254,20 41.930.940 % 10,00  
KONTR 44,06 137.916.123 % 9,99  
VAKFN 8,26 26.353.914 % 9,99  
LUKSK 44,04 5.856.515 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.149.793 % 9,99  
14:54 Alış Satış %  
Dolar 7,3513 7,3554 % -0,66  
Euro 8,9320 8,9355 % -0,71  
Sterlin 10,0474 10,0978 % -0,43  
Frank 8,2639 8,3137 % -0,48  
Riyal 1,9591 1,9689 % -0,45  
14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -3,04  
Altın Gr. 439 439 -2,33  
Cumhuriyet 2.910 2.954 -26,00  
Tam 2.898 2.971 -24,13  
Yarım 1.401 1.437 -11,67  
Çeyrek 703 719 -5,84  
Gümüş.Ons 25,39 25,43 0,06  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,00  
B. Petrol 55,92 55,92 0,24