***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2019 16:21
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı sonucu bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 06.03.2019
Genel Kurul Tarihi 02.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe EFELER
Adres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59-58/1 EFELER AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,
6 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
02/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.04.2019 tarihinde saat 14.00 ‘de Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş- Umurlu Mah. OSB caddesi No:58-59/1 Umurlu Efeler-AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 01.04.2019 tarih E-43104120 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ersan Aybar ve Nurhayat Sağıt'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 07.03.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla (365 hissedara), Şirketin www.jantsa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere şirket sermayesi olan 11.100.000.TL karşılığı 11.100.000 adet hisseden 8.975.731,125 TL'lik sermaye karşılık 8.975.731,125 adet payın asaleten temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şefik Çerçioğlu tarafından açıldı. (A grubu 1 pay=15 oy, B grubu 1 pay=1 oy olduğu, mevcut 1.024.912,33 A grubu , 7.950.818,80 B grubu olmak üzere toplam 8.975.731,125 pay karşılığı toplam 23.324.503,75 oyun mevcut olduğu açıklandı.)
Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarına yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 14:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
Gündemin 1.maddesine geçildi
Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.324.503,75 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.
Gündemin 2.maddesine geçildi
2018 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile tamamen okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Alt Gündem maddesi ile birlikte Oya sunuldu. 23.324.503,75 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2018 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.324.503,75 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 3.maddesine geçildi
2018 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.324.503,75 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 4.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
Gündemin 5.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 14.400.TL , başkan vekiline aylık net 7.200.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.800.TL ücretlerin , nisan 2019 ayından itibaren 2019 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.324.503,75 oyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6.maddesine geçildi
Toplantı Başkanı 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 19.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2019 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 100.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.324.503,75 olumlu oy ile ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7.maddesine geçildi
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi oya sunuldu, oylama sonucunda, 23.324.503,75 olumlu oy ile ve oy birliği ile kabul edildi.
Alınan karar gereğince Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 50.923.583 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı net dönem karı 57.710.620 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 19.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 22.755.000 TL'sı olmak üzere brüt toplam 23.310.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 2.275.500 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %210 (2,10 TL), net % 178,50 (1,7850 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 02/05/2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
Gündemin 8.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 9.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 14:29'da kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza altına alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir.02.04.2019 Umurlu OSB-Efeler/Aydın
Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Tutanak Yazmanı
Ercan Çerçioğlu Füsun Eleman Müjdat Özbek
Bakanlık Temsilcileri
Ersan Aybar – Nurhayat Sağıt


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 02.Nisan.2019 Salı günü saat 14:00 de Umurlu mahallesi OSB cd.no:59-58/1 Efeler AYDIN adresinde yapılmıştır.
Ekte toplantı tutanağı ve hazirun cetveli bulunmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751906


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0689 18,0884 % 0,05  
Euro 18,2267 18,2779 % 0,09  
Sterlin 21,4842 21,5919 % -0,04  
Frank 18,8022 18,9155 % -0,01  
Riyal 4,7985 4,8225 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -2,62  
Altın Gr. 1.020 1.020 -1,31  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.831 6.931 -6,00  
Yarım 3.328 3.388 -4,00  
Çeyrek 1.669 1.694 -1,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,41 -0,14  
Gümüş Gr. 11,26 11,29 -0,07  
B. Petrol 96,41 96,41 -0,18