***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 16:40***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar 07.04.2021 Tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
2 - 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
3 - 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
4 - 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
11 - Şirketin 2021 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Yönetim Kurulu Üyeleri Ayrı ayrı İbra Edilmişlerdir.
2-2021 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımların Üst Sınırı 750.000 TL olarak Belirlenmiştir.
3- -Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Görüşelerek, hiçbir değişiklik yapılmadan Aynen Kabul Edilmiştir.
4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçim Yapılmıştır. Buna göre Ünal Bozkurt, Sinan Ercan Gülçur, Aslık Balkır, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya, Haluk İber, Süleyman Kadri Mirze (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ahmet Göksel Yücel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Yıl Süreyle Görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
5-Yönetim Kurulu Üye Ücretleri Belirlenmiştir.
6-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi Olarak Seçimi Onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kartonsan 30032021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Kartonsan 30032021 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 07042021 Tarihli 10304 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2021 Tarih ve YK/2021-06 Sayılı toplantısında
1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2021 Salı günü Saat: 10:30 ‘da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak Şirketimizin 2020 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2021 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılması teklif edilen temettünün ilgili yılda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) eşit tutarda dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021Tarihinde Saat 10:30 Da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının 7 nolu gündem maddesine ilişkin açıklamalarda 1-TL nominal bedelli adi ( B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına verilecek temettü (Brüt) 0,64974489-TL olarak sehven yazılmış olup, doğrusu 0,6497489 TL'dir. Söz konusu yazım hatası ondalık sayının virgülden sonraki milyon hanesinde olduğundan dağıtılacak toplam temettü tutar ve hesaplamalarını etkilememektedir.
30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek, 07.04.2021 Tarih ve 10304 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924311


BIST
18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1837 8,1862 % 0,97  
Euro 9,8673 9,8795 % 1,13  
Sterlin 11,3747 11,4317 % 0,93  
Frank 8,8932 8,9468 % 0,81  
Riyal 2,1769 2,1878 % 0,98  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 13,91  
Altın Gr. 472 472 8,49  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,47 26,52 0,65  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,24  
B. Petrol 65,67 65,67 -0,90