***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.07.2019 23:57***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 ve 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 31.05.2019
Genel Kurul Tarihi 09.07.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 ve 2018 Yılı Faaliyet Raporları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
5 - 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyassı Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ana. Sözleşmenin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması,
8 - 6100 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve 6102 sayılı Sayılı TKK'nun 376. maddesininUygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 6. ve devamı maddeleri uyarınca alınması gereken iyileştirici önlemler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılması hususlarında genel kurula bilgi verilmesi, miktarın belirlenmesi ve ilgili sürecin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında, Şirketin 2017 ve 2018 yılları içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında belirlendiğinden bu husus hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 ve 2018 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın,
Oy Toplama Memuru olarak Ercan Güzel'in, Tutanak Yazmanı olarak Tayfun Bora Kumru'nun görevlendirildiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, Tayfun Bora Kumru'nun toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.
2. Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3.maddesi gereğince Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Faaliyet Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Faaliyet Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4.maddesi gereğince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporları müzakereye açıldı, söz alan olmadı.2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5.maddesi gereğince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması oyçokluğu ile kabul edildi.
Görüşmeye geçildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6.maddesi gereğince, 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7.Gündemin 7.maddesi gereğince, Esas Sözleşme tadil tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2019 tarih ve E.6161 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadil edilmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8.Gündemin 8.maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve Ticaret Bakanlığı'nın " 6102 sayılı Sayılı TKK'nun 376. maddesininUygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"'inin 6. ve devamı maddeleri uyarınca alınması gereken iyileştirici önlemler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılması hususlarında genel kurula bilgi verilmesi, miktarın belirlenmesi ve ilgili sürecin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda müzakereye geçildi. Şirketin Yeminli Mali Müşaviri Sayın Sedat Alsancak tarafından hazırlanan 05.07.2019 tarihli rapor okundu. Rapor müzakere edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve Ticaret Bakanlığı'nın " 6102 sayılı Sayılı TKK'nun 376. maddesininUygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"'inin 6. ve devamı maddeleri uyarınca alınması gereken iyileştirici önlemler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılması hususlarında Şirketin kayıtlı sermaye sisteminde bulunduğu dikkate alınarak, ilgili mevzuat uyarınca yöntemin ve miktarın belirlenmesi, karar alınması ve ilgili sürecin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9.maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine, Nurettin Türkoğlu'nun A grubu imtiyazlı pay sahiplerini temsilen Sayın Muhammet Kaya'nın, B grubu imtiyazlı pay sahiplerini temsilen Sayın Tayfun Bora Kumru'nun bağımsız üyeler olarak Sayın Songül ve Sayın Yunus Bölükbaşoğlu'nun 3 yıl sure ile görev yapmak üzere seçilmelerine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11.maddesi gereğince, 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait faaliyet sonucu ile ilgili yönetim kurulu başkanı Nurettin Türkoğlu genel kurula bilgi verdi. Bu husus gündemin 3 ve 5 nolu maddelerinde görüşülmüş ve müzakere edilmiş olup Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 - 31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemlerine ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararları konusunda genel kurul bilgilendirildi.
12. Gündemin 12.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinden bağımsız üye olmayanlara herhangi bir ücret ödenmemesine, bağımsız üyelerin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin 13.maddesi gereğince, Bağış ve Yardımlara ilişkin Politika kapsamında 2017 ve 2018 yılları içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14.maddesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipotekrehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
15. Gündemin 15.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile izin verilmesi kabul edildi.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Gündemin 16.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Gündemin 17.maddesi gereğince, dilekler başlığında söz alan olmadı. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun Şirkete hayırlı olması dileklerini belirttiler.
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak son.pdf - Tutanak
EK: 2 MMC Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
09 Temmuz 2019 tarihli Şirketimiz 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778914


BIST11:39109.486
Değişim :  0,34% |  374,89
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
TKURU 19,22 260.585 % 9,95  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
MARKA 2,03 27.561.659 % 9,73  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4348 8,4771 % -0,16  
Frank 7,0063 7,0485 % 0,34  
Riyal 1,7966 1,8056 % 0,40  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 5,71  
Altın Gr. 371 371 2,74  
Cumhuriyet 2.407 2.438 11,60  
Tam 2.478 2.509 11,90  
Yarım 1.209 1.225 5,80  
Çeyrek 605 612 2,90  
Gümüş.Ons 17,62 17,67 0,00  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,38 39,38 -0,41