***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.07.2017 14:04***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin 01 Temmuz 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.06.2017
Genel Kurul Tarihi 01.07.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe, Kore Şehitleri Cad. No:51, 34394 Şişli/İstanbul (Milport Otel)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
11 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında, Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında belirlendiğinden bu husus hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOPLANTIYA ÇAĞRI (OLAĞAN 2016 MMC).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME NOTU (2016 YILI OLAĞAN - MMC).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıoğlu toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nurettin Türkoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak İsmail Sarıoğlu, Tutanak Yazmanlıklarına ise Zuhal Tılhaslı ve Cantay Aktura'yı görevlendirildiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, İsmail Sarıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sayın Cihad Şuvak'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 5- Gündemin 5.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 6- Gündemin 6.maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 7.188.625,87 adet olumlu oyla ayrı ayrı ibra edildiler. Ret oyu kullanılmadı. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
GÜNDEM MADDE 7- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin düzenlemelere uygun olarak Şirket merkezinde, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Nurettin Türkoğlu, Yaman Tümer ve muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Tayfun Bora Kumru, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise yine toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Halil Yolcu ve Ersin Acar'ın 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde
Şirketin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre, "Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı / Zararı" 155.498 TL Net Dönem Kârı oluştuğu,
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise - 112.570 TL Net Dönem Zararı oluştuğu görüldü.
Bu nedenle, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre yapılan hesaplamalarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı da dikkate alınarak 2016 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına, net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının ise geçmiş yıllar zararına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 11- Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2016 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında 500.000 TL olarak belirlendiğinden bu husus hakkında sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2016 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2016 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 15- Dilekler faslında söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI (2016 YILI OLAĞAN) (GENEL) 01 07 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1145291498896500897 - GENEL (KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte verilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614354


BIST
18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1199 8,1606 % 1,48  
Frank 6,8271 6,8682 % 1,03  
Riyal 1,7467 1,7555 % 2,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.620 -8,83  
Altın Gr. 343 343 4,72  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,89 13,93 -0,54  
Gümüş Gr. 2,95 2,95 -0,04  
B. Petrol 26,16 26,16 -1,79