***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 11:40
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.03.2021
Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da. 27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2021 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 16.03.2021tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2020 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Aysel Uzun tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bunların kabulü 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4-Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (9) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 13.04.2021 tarih 16096 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Rıza Kutlu Işık , T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 13.04.2021 tarih 16095 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık , T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 13.04.2021 tarih 16094 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Turgut Işık, T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 13.04.2021 tarih 16093 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Ela Işık, T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin15.04.2021 tarih 16151 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Volkan Girişken, T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin13.04.2021 tarih 16090 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Ziya Mehmet Günal ,T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 13.04.2021 tarih 16091 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Can Özdemir , toplantıda hazır bulunan Sayın Sırrı Gökçen Odyak ( ve Sayın Sebahattin Levent Demirer 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.500 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 7.500 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,
karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2021 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin ilişkin önerisi oybir19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
8-Toplantı Başkanlığı tarafından 2020 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "12.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 19.878 adet red oyuna karşı 36.936.483,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Toplantıya fiziken katılan Özkan Mutlu söz alarak bir yatırmcı olarak piyasalardaki gelişmelerden tedirgin olduğunu belirterek şirketin herhangi bir yatırım projesi, programı olup olmadığını sordu.Şirket yöneticileri tarafından kendisine bilgilendirme yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 15 Nisan 2021/ İstanbul Saat15:00


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2021 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929957


BIST
18:051.945
Değişim :  1,82% |  34,78
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.880
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 17.577,00 1.129.538 % 10,00  
EUHOL 5,29 37.367.842 % 9,98  
SANEL 11,58 114.894.335 % 9,97  
PRKAB 53,05 160.669.111 % 9,97  
KAPLM 47,86 43.548.429 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4738 13,5067 % 0,00  
Euro 15,2102 15,2644 % -0,24  
Sterlin 18,1449 18,2359 % -0,17  
Frank 14,6065 14,6945 % -0,76  
Riyal 3,5844 3,6023 % -0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 8,36  
Altın Gr. 804 804 3,71  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,11  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 -0,05  
B. Petrol 87,03 87,03 1,60