***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2017 14:56
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 23.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2016 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve görüşü katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri
dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na
uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait
finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 3.489.664 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa
uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının
141.356,46 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve
onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 3.489.664 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 141.356,46 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
b) Şirketimizin 2016 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,
karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6-Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No: 48 Esentepe/ İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- Toplantı Başkanlığı tarafından 2016 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere yapılan açıklamada ‘'Niğbaş'ın bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarının 12.2 numaralı dipnotunda Verilen Teminat Rehin İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla kendi tüzel kişiliği lehine ve Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verdiği TRİ'lerin toplamı 26.050.433 TL olup, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.''denildi.
10- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ‘'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 18 Nisan 2017/İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Niğbaş Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Nigbas Kar Dagıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2016 NİĞBAŞ Toplantı Tutanağı Tutanağı 18 Nisan 2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2017 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 24280016 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay' ın katılımı ile yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601559


BIST
17:461.910
Değişim :  -5,02% |  -100,87
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
MANAS 19,49 21.945.027 % 9,99  
LINK 36,78 87.290.362 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.940.362 % 9,93  
SANEL 10,53 8.833.280 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 13,5269 13,5496 % 0,58  
Euro 15,3056 15,3345 % 0,41  
Sterlin 18,1202 18,2111 % -0,46  
Frank 14,7156 14,8042 % 0,05  
Riyal 3,5923 3,6103 % 0,32  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 2,60  
Altın Gr. 797 797 3,20  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,71 23,73 -0,51  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 -0,22  
B. Petrol 84,69 84,69 -2,39