***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

30.06.2016 15:36
***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )


***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu 612'inci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 12'nci maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - Gündemin 11 inci md de görüşülecek Özışık A Ş ye ait BND Elektrik Üretim A Ş (BND) paylarından 8.024.000 ad payın 6.611.304 USD ye satın alınmasına ilişkin a) İşlemin önemlilik kriterini sağladığı bu nedenle Gn Kr la katılıp muhalefet şerhini işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, b) Fiyatının pay başına 0,63 TL olduğu, c) Kullandırılmasının Gn Kr dan itibaren en geç 6 işgünü içinde başlanacağı ve 10 iş günü süreceği, d) Sahip olunan payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, e) Kullanacakların paylarını, aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına virmanlayarak satacağı bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği, f) İşlemin Gn.Kr da reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, g) Satınlama için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 630.000-TL olacağı ve azami maliyetin geçmesi halinde işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 12'nci md.de görüşüleceği, hususlarında Gn Kr la bilgi verilmesi.
11 - Özışık A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınmasının Gn.Kurulun onayına sunulması.
12 - 11'inci maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 630.000-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık' in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 79.967 adet ret oyuna karşılık 9.857.830,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Melsa Ararat Merrel elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhinde" SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum " dedi. Söz alan Rıza Kutlu Işık" Yönetim kurulu üye seçimi geçen sene yapılmıştır. Gündemimizde bu sene Y. Kurulu üye seçimi yoktur, ancak grubumuzda bu yönde uygulama başlamıştır." dedi. ( Melsa Ararat Merrel muhalefet şerh beyanı tutanak ekindedir. )
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ufuk Erkan'ın elektronik katılımcı oylamasında, oylama ekranında muhalefet şerhi kısmında adının yer almasına rağmen, şerhine ilişkin bir beyanın bulunmadığı görülmüştür.( Muhalefet şerhi belgesi tutanak ekindedir)
4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde,Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 2.128.096 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârının 2.694.327,42 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 2.128.096 TL net dönem kârından, 134.716,37 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 1.993.379,63 TL dağıtılabilir net dönem kârından %5 oranında ortaklara birinci temettü olarak, %20 oranında da ortaklara ikinci temettü olarak toplam 478.411,11 TL tutarında nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, kalan 1.514.968,52 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
b) Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 2.694.327,42 TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve 478.411,11 TL kâr payı ayrıldıktan sonra kalan 2.081.199,94 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.
Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve nakit kar dağıtımının zamanın belirlenmesi ve diğer gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 79.966 adet red oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
6-Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Türk Ticaret Kanunu 612'inci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu. 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ,''Genel Kurul'' başlıklı 12'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 06.01.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.71 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.01.2016 tarih, 67300147-431.02-00013056418 sayılı izinler doğrultunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Genel Kurul toplantısında okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ekteki tadil metninde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesi oya sunuldu. 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
10- Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması işlemine ilişkin olarak
a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,63 Türk Lirası olduğu,
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 630.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 12'nci maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması Genel Kurulun onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması 79.966 adet red oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ufuk Erkan'ın elektronik katılımcı oylamasında, oylama ekranında muhalefet şerhi kısmında adının yer almasına rağmen, şerhine ilişkin bir beyanın bulunmadığı görülmüştür.( Muhalefet şerhi belgesi tutanak ekindedir)
12-Gündemin 11nci maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 630.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşıldığından gündemin bu maddesini görüşmeye gerek kalmamıştır.
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere yapılan açıklamada ‘'Niğbaş'ın bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarının 13 numaralı dipnotunda Verilen Teminat Rehin İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre Şirketin 31.12.2015 tarihi itibarıyla kendi tüzel kişiliği lehine verdiği TRİ'lerin toplamı 19.154.864 TL olup, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.''denildi.
15- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ‘'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
16-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 30 Haziran 2016/İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 NIBAS Hazır Bulunanlar Listesi 30.06.2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 NİGBAS Madde Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2015 Niğbaş A.Ş. OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2016 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih ve 17101555. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal' ın katılımı ile yapılmıştır.
saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541871


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54