***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

05.03.2021 23:51
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821331-(Olağan üstü Genel Kurul ) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821322- ( 2020 Genel Kurulu )
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821258
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821258
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.oyakcimento.com/i/assets/documents/sirket-politikalari-4.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
21.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurula menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 73,25
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatirimci Köşesi / Hissedar Bilgileri / Mardin Çimento / Politika ve Yönergeler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830685
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
19/03/2020 1 % 55,12 % 0 % 55,12 Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020 Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Ortaklara Duyurular/ SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama-19.03.2020 - 232 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830685
27/03/2020 0 % 66,57 % 1,54 % 65,03 Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı/ Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı-27.03.2020 Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Ortaklara Duyurular/ SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama-27.03.2020 - 232 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832829


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
A-6. Madde
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Bulunmamaktadır
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
B-1. Madde
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 67 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK PAZ. HİZ. VE TUR. A.Ş.?nin (Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
D-2. Madde
Yönetim kurulu başkanının adı
Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Genel Müdür Ali PASTONOĞLU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin % 25' ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayımız 1 olup oranı 1/9
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYKA KÂĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/09/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TUR. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK ) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Mehmet Ali BAŞDOĞAN) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Adalet TUNÇER) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi Mustafa KOCAEREN ) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞL.A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi İhsan Kağan BAYRAKTAR) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kazım YETİŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sezai Afif ENSARİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Abdurrahman ÇELİKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
8
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
cimporethico.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Onay
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Çalışan Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Çalışan Politikası-Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Hakkımızda ? Çevre Bilinci - Sosyal Sorumluluk Projeleri
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
2020 yılında yapılan çalışma ile Yeni Etik Hattımız 2020 yılı Kasım ayı başında devreye alınmıştır. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Çalışan Politikası
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Bilgiler / Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. / Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket dışında yürüttükleri görevler A-6. Madde nolu maddede yer almakta olup Ek-1? de bağımsızlık beyanları yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
A-6.Madde
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
A-6.Madde
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
G-2.Madde
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
D-6a Madde
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
G-3. Madde
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
D-3. Madde
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
G-4. Madde


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 - 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yok
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
A-6. Madde
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Mardin Çimento / Politikalar ve Yönergeler )
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Kazım YETİŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Abdurrahman ÇELİKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Abdurrahman ÇELİKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sezai Afif ENSARİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Enes Ensari VARDAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sezai Afif ENSARİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Kazım YETİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915716


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66