***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2018 17:10***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Tarihi 20.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2017 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2018 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
11 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. Maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığı' nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Naci Tamer Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin Akgül' ü görevlendirmiştir.
2- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve şirketin www.ozerden.com indernet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
3- Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
4- 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ‘nin 28.Şubat.2018 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
5- 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 13.223.199,467 TL kabul oyuyla karar verildi.
6- 08.Nisan.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmadığından Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. 2017 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen2017 ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2018 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 39,200 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmesine 13.223.199,467 TL kabul oyuyla karar verildi.
7- Şirketin 2017 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 Tarih ve 2018/06 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2017-31.Aralık.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.372.088,00 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 2.083.589,92 TL net dönem karı oluşmuştur.
Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 2.649.063,45 TL vergi öncesi dönem karından, 565.473,53 TL ödenenen vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 104.179,50 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.979.410,42 TL net dağıtılabilir karın oluştuğu, bu tutardan 701.704,79 TL' nin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, kalan 1.277.705,63 TL ile 2016 Yılı dönem karından kalan 22.294,37 TL' nin birlikte 1.300.000 TL olarak mevcut sermayeye ilave edilmesine, nakit temettü ödeme tarihinin 15/08/2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına, 13.223.199,467 TL kabül oyuyla, oy birliği ile karar verildi.
8- 2018 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 13.223.199,467 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2017 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10- 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2017 yılı içerisinde 12.700 TL olarak bağış ve yardım yaptığı bilgisi verildi. . Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Ayrıca 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 80.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunularak 13.223.199,467 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
11- Bağımsız Denetimden geçmiş 2017 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Hüseyin Nami Özerden' den kiralanmış olup, Hüseyin Nami Özerden' in 2017 Yılı Haziran ayında vefat etmesinden dolayı fabrika binası varisleri olan Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e devrolmuştur. 2017 yılında toplam brüt, Hüseyin Nami Özerden' e 289.890 TL , Mustafa Nadi Özerden' e 144.945 TL ve Naci Tamer Özerden' e 144.945 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.03.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E.3331 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 28.03.2018 Tarih ve 50035491-431.02-E-00033143384 sayılı ön izni çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. Maddesinin tadil konusu görüşüldü. Tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında bulunmasından dolayı okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.Nisan.2018 Tarihinde Saat 14:00' de yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678299


BIST
18:051.493
Değişim :  0,88% |  13,00
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.495
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKFGY 6,27 35.363.839 % 10,00  
FRIGO 23,10 26.180.753 % 10,00  
MERIT 26,18 24.496.990 % 10,00  
DOBUR 45,24 14.396.761 % 9,97  
KSTUR 265,80 816.259 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5847 9,5929 % 0,09  
Euro 11,1231 11,1342 % -0,03  
Sterlin 13,1653 13,2314 % -0,01  
Frank 10,3828 10,4453 % -0,57  
Riyal 2,5491 2,5619 % -0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -0,83  
Altın Gr. 557 557 3,11  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,52 24,55 -0,04  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,01  
B. Petrol 85,29 85,29 0,16