***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2019 12:50***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 07.03.2019
Genel Kurul Tarihi 01.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Radisson Blu Hotel Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2019 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2019 tarihinde, saat 14:00' de, Radisson Blu Hotel Vadistanbul Ayazağa Mh. Cendere Cad. No:109/A, 34396 Sarıyer - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2019 tarih ve 43067781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı' nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.Mart.2019 Tarihli ve 9786 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.
Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.
Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 17.300.000 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 17.300.000 adet paydan, itibari değeri 14.522.626,568 TL sermayesine tekabül eden 14.522.626,568 adet payın asaleten, 14.522.626,568 TL sermayesine tekabül eden 14.522.626,568 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket ‘ in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul' u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nadi Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.
1- Toplantı Başkanlığı' nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 14.522.626,568 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Naci Tamer Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin Akgül' ü görevlendirmiştir.
2- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi toplantıya katılanların 14.522.626,568 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
3- Şirketin 2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 14.522.626,568 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
4- 2018 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ‘nin 27.Şubat.2019 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 14.522.626,568 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
5- 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine , 14.522.626,568 TL kabul oyuyla karar verildi.
6- 08.Nisan.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolduğu için yeni Yönetim Kurulu seçimine gidilmesine, 2018 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen2017 ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2019 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 49.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.125 TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık müddetle, 26422102986 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Nadi Özerden, 26419103040 T.C. Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden, 26395103874 T.C.Kimlik Numaralı Canan Özerden, 36194090732 T.C.Kimlik Numaralı Ebru Özerden ve 52771711630 T.C.Kimlik Numaralı Etem Şişman'ın seçilmelerine 14.522.626,568 TL kabul oyuyla karar verildi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine 14.522.626,568 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kâr Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.
8- Şirketin 2018 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2019 Tarih ve 2019/05 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2018-31.Aralık.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.723.591,19 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 5.408.156,36 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.
Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 7.348.065,83 TL vergi öncesi dönem karından, 1.655.269,66 TL ödenenen vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 284.639,81 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 5.408.156,36 TL net dağıtılabilir karın oluştuğu, bu turadan 3.700.000 TL' nin yasal sürecin tamamlanmasını takiben mevcut sermayeye ilave edilmesine, kalan tutardan 1.300.000 TL' nin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve kar payı dağıtımına en geç 15.05.2019 tarihinde başlanmasına,
SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 680.091,19 TL tutarındaki dağıtılmayan karların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,
Şirketin yasal muhasebe kayıtlarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 364.656,36 TL tutarındaki dağıtılmayan karların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına, 14.522.626,568 TL kabül oyuyla, oy birliği ile karar verildi.
9- 2019 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 14.522.626,568 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2018 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11- 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2018 yılı içerisinde 1.360 TL olarak bağış ve yardım yaptığı bilgisi verildi. . Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Ayrıca 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 80.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunularak 14.522.626,568 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
12- Bağımsız Denetimden geçmiş 2018 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' den kiralanmış olup, 2018 yılında toplam brüt, Mustafa Nadi Özerden' e 1.012.500 TL ve Naci Tamer Özerden' e 1.012.500 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 14.522.626,568 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Toplantı Başkanı
Bakanlık Temsilcisi Mustafa Nadi ÖZERDEN
Güner Kakı
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Naci Tamer Özerden Rıdvan Işık


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2019

Ek Açıklamalar
01.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulunun görev dağılımı ile ilgili 08.04.2019 Tarih ve 2019/06 Sayılı kararı 12.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755616


BIST18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27