***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 23:00
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 47.219.855 92.600.307 -4.086.803 468.622.168 53.267.720 521.886.888
Diğer Düzeltmeler
-1.814.196 -1.814.196 -1.814.196
Transferler
2.061.201 -6.148.004 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.354.735 -61.094 98.668 9.998.737 58.391.046 16.039.150 74.430.196
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Transferler
592.402 9.406.335 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.583.150 262.977 -49.019.715 -50.339.888 11.928.992 -38.410.896
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 30.762.095 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.098.356 58.574.757
Dönem Karı (Zararı)
-36.664.399 19.575.518
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.664.399 19.575.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.984.607 89.792.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 48.073.137 31.223.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.701.967 -1.629.803
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 187.159 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.861.119 -1.412.876
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 653.689 -216.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.125.251 10.095.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,19 9.627.853 9.827.779
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 497.398 267.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.186.079 6.288.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -441.363 -106.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 30.627.442 6.394.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
196.599.800 59.170.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -58.738.634 -10.986.290
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -25.795.282 -4.361.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -167.711 -8.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.896.190 -44.808.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.180.824 -30.469.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.180.824 -30.469.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.997.653 9.920.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.997.653 9.920.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.471.540 -26.102.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.994.688 7.882.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.994.688 7.882.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.240.861 -6.039.633
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.240.861 -6.039.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.424.018 64.559.214
Alınan Faiz
28 441.363 106.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,19 -8.025.022 -2.703.042
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -208.261 -483.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.533.742 -2.904.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.942.935 -89.815.326
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -1.561.379 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.339 13.223
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.339 13.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -66.860.474 -92.238.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.860.474 -92.238.135
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.690.421 2.409.586
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.690.421 2.409.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.337.709 35.806.827
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 -592.402 -1.814.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 284.461.143 183.692.195
Kredilerden Nakit Girişleri
284.461.143 183.692.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -247.627.443 -132.578.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.627.443 -132.578.039
Ödenen Faiz
-30.903.589 -13.493.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.493.130 4.566.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.493.130 4.566.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.994.905 3.428.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.488.035 7.994.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.488.035 7.994.905
Ticari Alacaklar
8 88.401.611 66.628.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.478.641 108.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
86.922.970 66.519.460
Stoklar
10 139.526.226 81.915.805
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.185.722 2.183.107
Diğer Dönen Varlıklar
21 34.990.267 20.509.125
ARA TOPLAM
282.591.861 179.230.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.591.861 179.230.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 653.689
Diğer Alacaklar
9 20.158.102 449.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.765.866 137.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
392.236 312.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 181.568.192 121.410.924
Maddi Duran Varlıklar
14 937.170.250 918.725.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.494.950 789.075
Peşin Ödenmiş Giderler
11 363.521 1.103.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 64.378.223 30.588.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.207.133.238 1.073.721.276
TOPLAM VARLIKLAR
1.489.725.099 1.252.952.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 105.490.008 51.928.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 171.704.124 100.404.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 11.642.511 82.876
Ticari Borçlar
8 84.898.892 38.904.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 53.711.764 20.322.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.187.128 18.581.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.700.267 2.345.234
Diğer Borçlar
9 4.731.657 17.636.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
473.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.258.243 17.636.016
Ertelenmiş Gelirler
12 2.507.209 1.935.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.388.684 853.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.508.150 8.961.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.980.754 2.173.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.527.396 6.787.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.739.188 1.396.505
ARA TOPLAM
397.310.690 224.447.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
397.310.690 224.447.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 514.132.770 415.031.602
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.770.952 13.379.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 16.770.952 13.379.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.058.260 5.590.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.961.982 434.001.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
934.272.672 658.449.380
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.219.565 525.199.018
Ödenmiş Sermaye
22 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -6.787.306 -6.194.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
304.766.712 306.192.452
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
304.766.712 306.192.452
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 307.620.995 307.462.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.854.283 -1.269.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.513 166.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 430.513 166.210
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 49.873.458 49.281.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 95.652.739 86.452.303
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -49.019.715 9.998.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.232.862 69.303.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
555.452.427 594.502.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.489.725.099 1.252.952.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 495.656.452 311.941.641
Satışların Maliyeti
23 -326.560.335 -215.601.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.096.117 96.339.789
BRÜT KAR (ZARAR)
169.096.117 96.339.789
Genel Yönetim Giderleri
24 -49.062.212 -37.133.299
Pazarlama Giderleri
24 -32.207.618 -19.947.012
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.503.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 27.440.657 9.151.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -5.055.929 -1.081.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
8 -187.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.520.516 47.328.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 324.793 8.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -3.197.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 58.738.634 10.986.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.583.943 55.126.015
Finansman Gelirleri
28 441.363 106.236
Finansman Giderleri
28 -230.484.987 -40.017.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-62.459.681 15.214.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.795.282 4.361.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -7.069.061 -3.362.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 32.864.343 7.723.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.664.399 19.575.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.664.399 19.575.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.355.316 9.576.781
Ana Ortaklık Payları
-49.019.715 9.998.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00640000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00640000 0,00130000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -2.009.474 54.756.010
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 71.483.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.046.446 -54.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-372.317 4.337.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409.289 -21.010.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 409.289 -21.010.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
262.977 98.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 262.977 98.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8851 17,9246 % -0,14  
Euro 18,2522 18,3290 % 0,17  
Sterlin 21,5273 21,6353 % -0,29  
Frank 18,6726 18,7850 % -0,10  
Riyal 4,7433 4,7671 % -0,25  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 5,68  
Altın Gr. 1.032 1.032 0,83  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.908 6.999 12,00  
Yarım 3.366 3.422 6,00  
Çeyrek 1.688 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,56 -0,13  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,11  
B. Petrol 96,37 96,37 -0,28