***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2021 19:38
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - 2020 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi tadilleri hakkında karar alınması
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
15 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN.pdf - İlan Metni
EK: 2 Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.maddesi İle ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2020 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasına elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.602.727,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
2020 yılı Kâr payı dağıtım politikasının kabul edilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve sermaye paylar başlıklı 6.maddelerinin tadiline elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Alpaslan Aktuğ,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
Üst Düzey Yöneticelere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 7.500 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasınq elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi.
2021 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 972.662.296 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11:06'da sonlandırılmıştır.


Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan
kararlar 10.07.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950453


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EUYO 2,88 1.055.604 % 1,23  
EUKYO 3,48 2.100.435 % 1,02  
ETYAT 3,42 695.506 % 0,90  
LUKSK 65,10 7.969.442 % 0,54  
GZNMI 57,65 10.379.039 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9568 17,9660 % 0,09  
Euro 18,3246 18,3404 % 0,23  
Sterlin 21,6346 21,7431 % 0,21  
Frank 18,7442 18,8571 % 0,28  
Riyal 4,7642 4,7881 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -2,66  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,14  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.909 6.973 -14,00  
Yarım 3.367 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,65 -0,03  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,00  
B. Petrol 95,88 95,88 -0,77