***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 18:18
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

47.357
Transferler
129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402
Dönem Karı (Zararı)
16.449.823 16.449.823 16.449.823
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.472.547 14.472.547 14.472.547
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 11.057.721 14.472.547 44.682.129 44.682.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.459.123 -4.620.426
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
86.753.726 64.242.338
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
81.704.516 61.424.789
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
5.049.210 2.817.549
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-60.486.724 -42.377.777
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-54.934.023 -40.534.843
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-5.552.701 -1.842.934
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
26.267.002 21.864.561
Ödenen Faiz
-1.271.659 -1.677.098
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.536.220 -24.807.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.626.736 2.069.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.148 2.069.181
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.148 2.069.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.150.000 2.552.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 10.414.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.650.000 -7.861.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.682.387 1.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.682.387 1.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
986.831 74.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.669.218 75.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,31 3.669.218 986.831
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7,31,38 41.648.483 32.711.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
470.871 5.242.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.177.612 27.469.225
Diğer Alacaklar
8 3.806 46.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 46.568
Stoklar
10 2.242.096 692.536
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.119.044 1.819.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.965 3.583.786
Diğer Dönen Varlıklar
13 32.516 647.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.516 647.616
ARA TOPLAM
49.717.128 40.487.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.717.128 40.487.962
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 41.475 30.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.475 30.343
Maddi Duran Varlıklar
15 36.121.551 33.010.577
Arazi ve Arsalar
3.351.007 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.695.116 19.695.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
27.304.280 24.602.180
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.787.306 11.862.670
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-38.420.659 -36.604.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 574.745 572.103
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
574.745 572.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 239.636 203.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 209.706 661.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
12 422.446 740.777
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.609.559 35.217.888
TOPLAM VARLIKLAR
87.326.687 75.705.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.500.000 12.123.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.500.000 12.123.440
Banka Kredileri
5 1.500.000 12.123.440
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 172.422 20.285
Ticari Borçlar
7,31,38 7.887.618 4.130.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.498.408 1.034.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.389.210 3.095.921
Diğer Borçlar
1.832.648 4.907.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 312.970 4.391.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.519.678 515.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 23.715.362 18.709.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.250.077 2.250.077 2.001.478
ARA TOPLAM
37.358.127 41.892.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.358.127 41.892.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 3.925.792 1.709.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.925.792 1.709.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 976.597 1.153.184
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.286.431 3.603.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.644.558 45.496.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 44.682.129 30.209.582
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.447 -69.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.447 -69.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -69.447 -69.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 11.057.721 -5.392.102
Net Dönem Karı veya Zararı
14.472.547 16.449.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.682.129 30.209.582
TOPLAM KAYNAKLAR
87.326.687 75.705.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 86.537.690 64.163.129 59.648.802 48.725.635
Satışların Maliyeti
26 -54.934.023 -40.534.843 -28.381.483 -21.628.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.603.667 23.628.286 31.267.319 27.096.649
BRÜT KAR (ZARAR)
31.603.667 23.628.286 31.267.319 27.096.649
Genel Yönetim Giderleri
27 -1.254.152 -1.082.967 -403.053 -334.467
Pazarlama Giderleri
27 -4.298.549 -759.967 -681.268 -109.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 6.186.845 10.771.384 1.351.612 9.092.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -10.561.699 -11.210.431 -4.750.085 -8.051.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.676.112 21.346.305 26.784.525 27.694.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.676.112 21.346.305 26.784.525 27.694.186
Finansman Giderleri
29 -1.271.659 -1.677.098 -389.899 -495.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.404.453 19.669.207 26.394.626 27.198.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.931.906 -6.051.035 -361.472 -5.509.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.931.906 -6.051.035 -361.472 -5.509.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.472.547 13.618.172 26.033.154 21.688.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794940


BIST
'
16:369.136
Değişim :  -0,62% |  -57,38
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:36
VKING 37,84 46.376.720 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.689.607.158 % 9,98  
FLAP 15,98 421.205.427 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.962.231 % 9,98  
16:36 Alış Satış %  
Dolar 31,3578 31,3628 % 0,41  
Euro 33,9067 33,9439 % 0,23  
Sterlin 39,4954 39,6935 % 0,47  
Frank 35,2094 35,4215 % 0,09  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
16:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,66 22,69 % 0,66  
Platin 869,55 871,05 % 0,66  
Paladyum 937,42 942,18 % 0,66  
Brent Pet. 83,28 83,28 % 0,66  
Altın Ons 2.051,49 2.051,76 % 0,66