***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 18:37
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

13.023.621 13.023.621 13.023.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.795 -816.795 -816.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.478.369 -3.478.369 -3.478.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Transferler
13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.564.823 20.755.498
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
35.902.630 110.761.625
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
22.174.141 99.817.481
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
13.728.489 10.944.144
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-30.337.807 -88.848.002
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-28.370.683 -65.582.352
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.967.124 -22.749.880
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
5.564.823 21.913.623
Ödenen Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.158.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.602.061 -2.389.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.419 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.419 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.650.480 -2.389.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.650.480 -2.389.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.545 -16.499.272
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.030 49.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.000 -15.216.849
Ödenen Faiz
-8.575 -9.333.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.002.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.217 1.866.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.217 1.866.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.853.221 986.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.497.438 2.853.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.258.695 2.853.221
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 16.900.852 18.945.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 0 4.060.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.900.852 14.884.289
Diğer Alacaklar
9 3.806 124.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 74.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 49.731
Stoklar
10 1.371.889 1.419.502
Peşin Ödenmiş Giderler
13 274.531 316.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.751.445 788.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.751.445 788.189
ARA TOPLAM
23.561.218 24.447.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.561.218 24.447.300
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 37.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 37.247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 395.582
Maddi Duran Varlıklar
15 35.661.333 35.400.412
Arazi ve Arsalar
2.955.425 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
899.602 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
29.787.116 27.520.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.607.211 14.094.728
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-41.920.954 -39.278.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 555.326 562.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
555.326 562.176
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 2.485.037 1.515.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 153.617 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
153.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.496.912 37.910.949
TOPLAM VARLIKLAR
63.058.130 62.358.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
Banka Kredileri
45 0 700.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 0 69.641
Ticari Borçlar
8 2.542.274 4.282.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.139.543 1.700.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.402.731 2.582.067
Diğer Borçlar
850.408 1.425.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 516.260 598.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28 334.148 826.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 15.260.930 10.531.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 1.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 0 75.069
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
549.451 953.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 549.451 953.596
ARA TOPLAM
19.203.063 18.039.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.203.063 18.039.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26,28 4.207.639 3.700.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.207.639 3.700.084
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.129.187 1.296.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.617 384.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 153.617 384.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.490.443 5.380.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.693.506 23.420.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 38.364.624 38.938.039
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-275.842 -886.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.842 -886.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -275.842 -886.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
30 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 20.602.973 7.579.352
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -1.183.815 13.023.621
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.364.624 38.938.039
TOPLAM KAYNAKLAR
63.058.130 62.358.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 35.228.542 99.817.481
Satışların Maliyeti
31 -35.528.144 -67.323.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-299.602 32.493.521
BRÜT KAR (ZARAR)
-299.602 32.493.521
Genel Yönetim Giderleri
32 -1.987.548 -1.859.155
Pazarlama Giderleri
32 -1.773.670 -4.896.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 256.136 1.729.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -883.261 -7.537.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.687.945 19.929.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.687.945 19.929.540
Finansman Gelirleri
12.787.661 8.039.133
Finansman Giderleri
25-36 -11.697.788 -10.150.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.598.072 17.818.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 2.414.257 -4.794.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.136.208 -4.763.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.278.049 -30.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.183.815 13.023.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.183.815 13.023.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları

Ana Ortaklık Payları
-907.973 11.637.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913468


BIST
'
14:159.127
Değişim :  -0,72% |  -66,49
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.121
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:15
VKING 37,84 44.209.132 % 10,00  
LMKDC 31,52 1.648.247.717 % 9,98  
ERCB 222,70 343.700.568 % 9,98  
ATEKS 189,50 45.514.262 % 9,98  
AYES 45,02 3.098.788 % 9,97  
14:15 Alış Satış %  
Dolar 31,3366 31,3415 % 0,35  
Euro 33,9062 33,9140 % 0,14  
Sterlin 39,4697 39,6677 % 0,41  
Frank 35,2537 35,4660 % 0,21  
Riyal 8,3342 8,3760 % 0,38  
14:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,72 22,74 % 0,66  
Platin 874,28 875,57 % 0,66  
Paladyum 947,68 950,58 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.054,71 2.055,06 % 0,66