***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:12
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontolar 13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.518.901 27.518.901 27.518.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Dönem Sonu Bakiyeler
92.633.144 35.902.630
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
92.633.144 22.174.141
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 13.728.489
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-54.779.306 -30.337.807
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-50.456.989 -28.370.683
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-4.322.317 -1.967.124
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
37.853.838 5.564.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.961.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.255.460 -2.602.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.419
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.255.460 -2.650.480
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.255.460 -2.650.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
998.531 -318.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
998.531 390.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -700.000
Ödenen Faiz
0 -8.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.635.463 2.644.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.635.463 2.644.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.258.695 2.853.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.894.158 5.497.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

0.852
Diğer Alacaklar
9 3.806 3.806
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 3.806
Stoklar
10 2.804.793 1.371.889
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.334.893 274.531
Diğer Dönen Varlıklar
25 5.845.257 3.751.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.845.257 3.751.445
ARA TOPLAM
61.399.549 23.561.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.399.549 23.561.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 21.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 21.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 620.582
Maddi Duran Varlıklar
15 44.841.140 35.661.333
Arazi ve Arsalar
11.371.681 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
1.488.710 899.602
Mobilya ve Demirbaşlar
31.612.886 29.787.116
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.031.537 14.607.211
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-43.996.607 -41.920.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 549.034 555.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
549.034 555.326
Peşin Ödenmiş Giderler
13 218.857 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
218.857 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.285.828 2.485.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıkla
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
37 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
37 0 0
Ticari Borçlar
8 14.372.911 2.542.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.527.246 1.139.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.845.665 1.402.731
Diğer Borçlar
3.772.266 850.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 998.531 516.260
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 2.773.735 334.148
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.958.445 15.260.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.136.648 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.336.529 549.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 1.336.529 549.451
ARA TOPLAM
35.576.799 19.203.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.576.799 19.203.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.960.945 4.207.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.960.945 4.207.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.699.203 1.129.187
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
920.615 153.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 920.615 153.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.580.763 5.490.443
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.157.562 24.693.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 66.159.367 38.364.624
Ödenmiş Sermaye
Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -275.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
26 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 19.419.158 20.602.973
Net Dönem Karı veya Zararı
26 27.518.901 -1.183.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.159.367 38.364.624
TOPLAM KAYNAKLAR
111.316.929 63.058.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 92.064.088 22.174.141 84.347.787 20.019.733
Satışların Maliyeti
27 -50.456.989 -28.370.683 -34.419.253 -14.992.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.607.099 -6.196.542 49.928.534 5.027.232
BRÜT KAR (ZARAR)
41.607.099 -6.196.542 49.928.534 5.027.232
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.023.441 -1.180.257 -426.928 -498.129
Pazarlama Giderleri
28 -2.298.876 -786.867 -408.068 -247.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 199.723 206.588 149.148 91.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -260.355 -472.706 111.658 553.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.224.150 -8.429.784 49.354.344 4.927.131
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.224.150 -8.429.784 49.354.344 4.927.131
Finansman Gelirleri
32 3.020.964 12.173.453 1.373.623 4.125.592
Finansman Giderleri
21-32 -2.334.673 -11.438.370 -545.962 -3.532.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.910.441 -7.694.701 50.182.005 5.520.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.391.540 1.780.667 -9.077.068 -7.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-668.267 1.136.208 119.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.723.273 644.459 -9.196.226 -7.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.yan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.518.901 -5.914.034 41.104.937 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -77.801 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.801 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 275.842 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.518.901 -5.638.192 41.104.937 5.512.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.518.901 -5.638.192 41.104.937 5.512.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972914


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66