***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

07.05.2019 19:11***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.080.780 19.025.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.252.467 -588.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.646.288 -504.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-419.296 -230.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -419.296 -230.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
813.117 147.025
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
11 83.859 46.073
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 729.258 100.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.278.369 -2.711.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.315.974 -2.711.012
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.315.974 -2.711.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
37.605 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
11 37.605 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.530.836 -3.299.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.611.616 15.726.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
184.608 356.161
Ana Ortaklık Payları
-23.796.224 15.369.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 123.625.887 153.828.929
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
6 252.911.933 279.959.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 6.902.980 11.798.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
246.008.953 268.160.480
Diğer Alacaklar
7 75.244.336 77.747.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 17.924.236 78.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.320.100 77.668.416
Stoklar
8 152.576.413 148.642.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.926.319 11.690.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.248.243 5.013.151
Diğer Dönen Varlıklar
18 8.631.534 3.061.938
ARA TOPLAM
630.264.665 680.043.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
630.264.665 680.043.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 425.539 411.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
425.539 411.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 406.317.145 420.478.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 261.096.907 262.425.908
Maddi Duran Varlıklar
14 809.816.241 794.684.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 43.346.684 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.945.321 3.135.076
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.838.023 40.845.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 14.623.498 16.276.504
Diğer Duran Varlıklar
754.768 663.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.580.164.126 1.538.921.246
TOPLAM VARLIKLAR
2.210.428.791 2.218.964.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 119.032.326 114.316.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 194.250.693 209.830.191
Ticari Borçlar
6 225.661.930 214.714.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 7.533 389.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
225.654.397 214.325.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.905.284 5.099.642
Diğer Borçlar
7 4.768.276 2.205.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 230.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.768.276 1.974.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.590.216 2.455.115
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.844.123 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.844.123 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.883.562 4.938.822
ARA TOPLAM
562.936.410 570.386.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.936.410 570.386.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 80.855.795 60.730.085
Ticari Borçlar
34.106 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.106 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
11 2.361.462 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.345.664 12.054.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.345.664 12.054.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 82.284.552 82.570.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.881.579 155.355.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
740.817.989 725.741.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.440.321.112 1.464.117.336
Ödenmiş Sermaye
19 758.500.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 307.196.750 310.362.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.196.750 310.362.796
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
322.322.401 322.322.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.125.651 -11.959.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.539.461 -24.296.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
-25.539.461 -24.296.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.221.733 42.221.733
Diğer Yedekler
19 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
561.459.482 922.130.032
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.387.046 27.829.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 29.289.690 29.105.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.469.610.802 1.493.222.418
TOPLAM KAYNAKLAR
2.210.428.791 2.218.964.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 234.074.201 228.838.376
Satışların Maliyeti
20 -196.361.654 -194.020.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.712.547 34.818.069
BRÜT KAR (ZARAR)
37.712.547 34.818.069
Genel Yönetim Giderleri
-22.830.064 -6.763.216
Pazarlama Giderleri
-2.907.473 -10.380.968
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.158.432 -574.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.451.187 3.976.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.828.733 -2.416.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -16.224.577 8.388.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.785.545 27.047.280
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 362.595 722.607
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -449.912 -5.642.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.872.862 22.127.048
Finansman Gelirleri
24 6.233.966 5.317.161
Finansman Giderleri
24 -12.078.779 -6.639.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.717.675 20.804.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.363.105 -1.779.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.957.556 -4.374.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.405.549 2.595.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.080.780 19.025.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.080.780 19.025.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
306.266 298.634
Ana Ortaklık Payları
-19.387.046 18.726.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,02600000 0,05100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.472.817 6.261.047
Dönem Karı (Zararı)
-19.080.780 19.025.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.080.780 19.025.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.691.068 9.604.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 12.151.117 11.227.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.465.419 -337.917
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.365.501 -387.972
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 99.918 50.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.539.878 2.169.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.204.293 2.169.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 335.585 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.944.184 156.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.793.725 -2.166.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.218.153 2.503.195
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -480.244 -179.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.915.471 -1.829.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -91.904
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 16.224.577 -8.388.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.363.105 1.779.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
87.317 4.920.232
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -166.109 -717.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 253.426 5.637.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.241.557 -16.861.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.681.877 -30.156.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.489.402 -7.682.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.033.964 -9.652.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.144.802 -679.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.461.403 30.840.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.805.642 -168.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.563.070 -2.503.415
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
135.101 -3.416.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.716.172 6.357.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.660.912 4.110.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
944.740 2.247.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.851.845 11.768.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -4.559.429 -352.887
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -13.317.770 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-501.829 -5.154.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.981.706 -13.019.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.020.105 1.049.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -25.384.544 -14.828.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.075.575 593.258
Alınan Faiz
1.307.158 166.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.694.153 64.738.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.172.033 169.552.617
Kredilerden Nakit Girişleri
82.172.033 169.552.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.237.206 -104.680.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.237.206 -104.680.109
Ödenen Faiz
-4.115.547 -2.133.943
Alınan Faiz
486.567 2.000.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.203.042 57.980.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.203.042 57.980.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 123.625.887 76.953.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 10.270.784 15.865.646 40.062.818 208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
98.631.272 98.631.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.921 -2.709.720 18.726.576 15.369.935 356.161 15.726.096
Dönem Karı (Zararı)
18.726.576 18.726.576 298.634 19.025.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.921 -2.709.720 -3.356.641 57.527 -3.299.114
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.917.705 -18.575.366 40.062.818 -208.727.832 945.617.196 18.726.576 1.473.683.324 26.968.710 1.500.652.034
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Transferler
388.500.000 -360.670.550 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.166.046 -1.243.132 -19.387.046 -23.796.224 184.608 -23.611.616
Dönem Karı (Zararı)
-19.387.046 -19.387.046 306.266 -19.080.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.166.046 -1.243.132 -4.409.178 -121.658 -4.530.836
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -15.125.651 -25.539.461 42.221.733 -208.727.832 561.459.482 -19.387.046 1.440.321.112 29.289.690 1.469.610.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761928


BIST
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7385 7,7410 % 0,26  
Euro 9,0776 9,1078 % 0,57  
Sterlin 9,9425 9,9924 % 0,17  
Frank 8,3860 8,4365 % 0,66  
Riyal 2,0557 2,0660 % 0,40  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 22,86  
Altın Gr. 475 475 8,04  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,93 23,97 0,70  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,20  
B. Petrol 40,95 40,95 -1,35