***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2017 18:14***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.613.844 -11.560.288
Dönem Karı (Zararı)
16.338.841 10.299.346
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.338.841 2.250.409
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 8.048.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.325.576 11.056.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.662.643 7.040.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.220.098 4.332.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 65.110 3.335.747
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.276.939 3.374.319
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.267 542.859
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 9.267 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 542.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.187.175 -582.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.879.304 -6.986.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -46.732 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.896.971 -28.721.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.158.576 -34.943.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.372.227 -12.006.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.045.558 -10.141.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.231.933 12.660.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.447.457 15.708.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.232.554 -7.365.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-268.983 -407.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.112.307 -192.747
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -3.594.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.188.886 -18.615.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.717 64.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.515.741 -15.778.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.933 1.021.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-566.054 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.417.132 7.826.353
Alınan Faiz
1.984.391 107.792
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -11.856.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.489.851 -19.595.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.680.320 40.501.089
Kredilerden Nakit Girişleri
162.680.320 40.501.089
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.710.929 -26.612.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.710.929 -26.612.672
Ödenen Faiz
-2.479.540 -5.687.764
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -27.796.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.687.121 -49.771.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.687.121 -49.771.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.206.315 103.196.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.893.436 53.424.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.338.841 10.299.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.838 -64.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.850 -80.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-49.042 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -49.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.970 16.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -16.970 16.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-321.821 -262.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
-321.821 -262.824
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-321.821 -262.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-302.983 -327.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.035.858 9.971.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.283 339.009
Ana Ortaklık Payları
15.931.575 9.632.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.893.436 91.206.315
Ticari Alacaklar
6 177.576.944 141.102.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 8.509.113 10.871.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
169.067.831 130.230.463
Diğer Alacaklar
7 52.765.097 54.686.543
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 50.997.500 51.130.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.767.597 3.556.174
Stoklar
8 77.598.431 65.149.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.955.924 8.772.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 8.158 3.986
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.977.187 2.670.714
ARA TOPLAM
419.775.177 363.591.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
419.775.177 363.591.955
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 1.037.945 1.550.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.037.945 1.550.317
Diğer Alacaklar
7 464.583 452.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
464.583 452.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 413.300.157 406.112.982
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 260.225.057 259.771.203
Maddi Duran Varlıklar
14 622.024.634 623.323.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.321.962 2.448.600
Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.390.476 33.598.533
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 17.170.987 16.151.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.351.935.801 1.343.409.238
TOPLAM VARLIKLAR
1.771.710.978 1.707.001.193
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 20.255.060 6.185.430
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 80.778.477 106.531.915
Ticari Borçlar
6 105.454.731 91.222.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 96.683 115.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
105.358.048 91.107.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.648.792 4.598.585
Diğer Borçlar
7 766.997 804.840
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 6.208 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
760.789 798.632
Ertelenmiş Gelirler
9 12.463.119 3.781.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.806.869 8.135.928
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 599.463 599.463
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
599.463 599.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.201.875 6.448.351
ARA TOPLAM
235.975.383 228.308.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.975.383 228.308.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 121.920.095 82.853.158
Ertelenmiş Gelirler
9 465.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.746.556 8.526.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.746.556 8.526.458
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 75.275.097 74.138.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.941.748 165.983.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
442.917.131 394.292.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.308.821.988 1.292.841.371
Ödenmiş Sermaye
19 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 202.805.768 202.737.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
202.805.768 202.737.888
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.952.188 211.952.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.146.420 -9.214.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.394.457 -8.072.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.394.457 -8.072.636
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 28.833.208 28.530.253
Diğer Yedekler
19 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
883.473.257 411.185.465
Net Dönem Karı veya Zararı
16.234.558 472.590.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 19.971.859 19.867.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.328.793.847 1.312.708.947
TOPLAM KAYNAKLAR
1.771.710.978 1.707.001.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 163.082.086 106.454.008
Satışların Maliyeti
20 -134.497.170 -90.018.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.584.916 16.435.707
BRÜT KAR (ZARAR)
28.584.916 16.435.707
Genel Yönetim Giderleri
-10.025.387 -6.582.834
Pazarlama Giderleri
-3.842.891 -3.632.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-614.734 -330.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.983.977 2.449.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.916.627 -1.899.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 7.236.217 582.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.405.471 7.023.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 46.732 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -9.267 -36.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.442.936 6.986.907
Finansman Gelirleri
24 6.640.710 749.793
Finansman Giderleri
24 -9.865.501 -4.163.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.218.145 3.572.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.879.304 -1.322.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.873.880 -2.178.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.005.424 855.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.338.841 2.250.409
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 0 8.048.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.338.841 10.299.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.283 371.975
Ana Ortaklık Payları
16.234.558 9.927.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,04400000 0,00500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,00000000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33.024.205 -33.024.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.553 -262.824 9.927.371 9.599.994 339.009 9.939.003
Dönem Karı (Zararı)
9.927.371 9.927.371 9.927.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.553 -262.824 -327.377 339.009 11.632
Kar Payları
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.491.654 -2.480.061 25.484.767 -208.727.832 338.579.092 9.927.371 822.235.919 19.468.427 841.704.346
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947
Transferler
302.955 472.287.792 -472.590.747 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.880 -321.821 16.234.558 15.980.617 104.283 16.084.900
Dönem Karı (Zararı)
16.234.558 16.234.558 16.234.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.880 -321.821 -253.941 104.283 -149.658
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.146.420 -8.394.457 28.833.208 -208.727.832 883.473.257 16.234.558 1.308.821.988 19.971.859 1.328.793.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606411


BIST
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7821 7,7828 % -0,23  
Euro 9,0790 9,1171 % 0,14  
Sterlin 9,9778 10,0278 % 2,52  
Frank 8,4010 8,4516 % 2,29  
Riyal 2,0728 2,0832 % 1,82  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -0,53  
Altın Gr. 472 472 13,28  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 -0,02  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,02  
B. Petrol 42,89 42,89 0,00