***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2019 15:11
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2018
Karar Tarihi 14.02.2019
Genel Kurul Tarihi 14.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah.Atom Cad.No:2 Tuzla/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
11 - 11. Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Politeknik Bağımsız Denetim Raporu .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 Politeknik Faaliyet Raporu 01 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018.pdf - Denetim Kurulu Raporu


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 42541782 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Onur Hamamcı gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.02.2019 tarih, 9770 sayı ve 165 numaralı sayfasında, 16.02.2019 tarihli Star Gazetesi'nin 9 numaralı sayfasında ve 16.02.2019 tarihli Yenigün Gazetesi'nin 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 64.574'ünün asaleten (1 payı elektronik ortamda asaleten), 3.397.162'sinin vekâleten olmak üzere 3.461.736 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Torsten Thomas Becker ve Mesut Akkaya ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç'in ve Beyoğlu 17.Noterliği'nin 26.05.2017 tarihli yeminli tercüman belgesini haiz Almanca dilinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Nesrin Şahin'in toplantıda hazır bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi Sn. Onur Hamamcı tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.735 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandıoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı'yı, ayrıca
Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Sn. Aygün Güldalı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanı okundu ve müzakere edildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle özetinin okunması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) özetinin okunması ile yetinilmesine toplamda 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Sn. Ömer Çekiç tarafından 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Laurent Serge Theret, Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonard Costa ve Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ai10:362.867
Değişim :  0,09% |  2,47
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:34
CMBTN 240,30 3.421.151 % 9,98  
CMENT 41,20 552.904 % 9,98  
COSMO 22,98 2.286.533 % 9,95  
TRCAS 11,62 31.860.940 % 9,93  
GRNYO 4,10 285.053 % 9,92  
10:34 Alış Satış %  
Dolar 17,9570 17,9660 % 0,19  
Euro 18,3904 18,4016 % 0,00  
Sterlin 21,6549 21,7635 % -0,18  
Frank 18,9681 19,0824 % -0,02  
Riyal 4,7717 4,7956 % 0,22  
10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -14,59  
Altın Gr. 1.033 1.033 -5,90  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.933 6.986 -6,00  
Yarım 3.378 3.415 -3,00  
Çeyrek 1.694 1.707 -2,00  
Gümüş.Ons 20,54 20,56 -0,30  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 -0,14  
B. Petrol 96,85 96,85 -1,30