***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2019 14:59
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2018
Karar Tarihi 14.02.2019
Genel Kurul Tarihi 14.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah.Atom Cad.No:2 Tuzla/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
11 - 11. Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Politeknik Bağımsız Denetim Raporu .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 Politeknik Faaliyet Raporu 01 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018.pdf - Denetim Kurulu Raporu


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 42541782 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Onur Hamamcı gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.02.2019 tarih, 9770 sayı ve 165 numaralı sayfasında, 16.02.2019 tarihli Star Gazetesi'nin 9 numaralı sayfasında ve 16.02.2019 tarihli Yenigün Gazetesi'nin 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 64.574'ünün asaleten (1 payı elektronik ortamda asaleten), 3.397.162'sinin vekâleten olmak üzere 3.461.736 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Torsten Thomas Becker ve Mesut Akkaya ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç'in ve Beyoğlu 17.Noterliği'nin 26.05.2017 tarihli yeminli tercüman belgesini haiz Almanca dilinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Nesrin Şahin'in toplantıda hazır bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi Sn. Onur Hamamcı tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.735 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandıoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı'yı, ayrıca
Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Sn. Aygün Güldalı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanı okundu ve müzakere edildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle özetinin okunması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) özetinin okunması ile yetinilmesine toplamda 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Sn. Ömer Çekiç tarafından 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Laurent Serge Theret, Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonard Costa ve Mesut Akkaya'nın 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6- Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap döneminin faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 14.02.2019 tarihinde almış olduğu 2019/3 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından bilgi verildi.
Elde edilen net kârın tamamının dağıtılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Müzakerelere geçildi.
Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmasına ilişkin önerisinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 437.457 kabul oyuna karşı, 3.024.279 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile reddedildi.
Bunun üzerine bu hususta önergesini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Torsten Thomas Becker söz istedi. Söze başlayarak,
"Şirket geçmiş yılda yoğun bir şekilde üretim gücünün büyümesi için yatırım yapmıştır. Bunun için gerekli olan nakit para şirketin serbest nakit akışından (free cash flow) finanse edilmiştir.
Cari yılda ise çok daha düşük bir yatırım hacmi beklenmektedir. Böylece şirketin serbest nakit durumu da yeniden yeterli bir seviyeye ulaşmıştır. Aynı zamanda şu an Türk ekonomisinde genel olarak ve şirketi ilgilendiren inşaat ekonomisinde özel olarak gerileyen bir eğilim görmekteyiz. Bunun güncel sonucu da, siparişlerde açık ve yoğun şekilde bir azalma olmasıdır. Şu anki ekonomik durumun süresi ve etkileri bugünkü bakış açısından tahmin edilmesi zordur. Belirtilen hususları dikkate alarak, elde edilen dönem kârından net 2.900.000 TL'sinin 18 Mart 2019 tarihinde dağıtılmasını teklif ediyorum." dedi.
Coventya temsilcisinin önergesinin oylaması sonucunda, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait faaliyetlerinden ötürü, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü elde edilen kârın, yedek akçe ve vergiler düşüldükten sonra kalan net 2.900.000-TL'sinin 18 Mart 2019 tarihinde ortaklara dağıtılmasının oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan oy 3.461.736 içerisinden 3.461.735 kabul oyuna karşı, 1 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile Sn. Torsten Thomas Becker'in dönem kârının, net 2.900.000 TL'sinin 18 Mart 2019 tarihinde dağıtılması önergesinin kabulüne karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.
SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı uyarınca 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 1 Ocak 2018-30 Eylül 2018 tarihli hesap döneminde yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 hesap dönemi hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Akkaya söz alarak 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 hesap döneminde bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu.
Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 hesap dönemi için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.461.736 oy içerisinden 3.461.736 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi.
Böylece Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 10.45.'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 14.03.2019


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Politeknik 2018 Olagan Genel Kurul Tolantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Politeknik 2018 Olagan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi ilişkin Olağan Genel Kurulu14.03.2019 tarihinde saat 10:00 da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Kosb Mahallesi Atom Caddesi No: 2 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749850


BIST
18:052.750
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9192 17,9233 % 0,06  
Euro 18,2471 18,2950 % 0,29  
Sterlin 21,5701 21,6782 % 0,06  
Frank 18,5606 18,6724 % 0,07  
Riyal 4,7546 4,7784 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -3,00  
Altın Gr. 1.022 1.022 -0,66  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.846 6.944 -46,00  
Yarım 3.336 3.395 -23,00  
Çeyrek 1.673 1.697 -11,00  
Gümüş.Ons 19,87 19,90 -0,01  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 0,02  
B. Petrol 94,94 94,94 0,02