***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2021 19:03
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2020
Karar Tarihi 15.12.2020
Genel Kurul Tarihi 12.01.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - 7244 Sayılı Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde ve ilgili mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
10 - Sermaye gereği 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ek-1 2019-2020 Vekaletname_Bilgilendirme Notu_Gündem .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ek-2 Politeknik Finansal Rapor 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ek-3 Politeknik Faaliyet Raporu 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ek-4 Kar Dağıtım YK Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 ek-5 Gündem YK Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.01.2021 tarihinde, saat 10:00'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.01.2021 tarih ve 60467313 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.12.2020 tarih, 10226 sayı ve 477 numaralı sayfasında, 17.12.2020 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 6 numaralı sayfasında ve 17.12.2020 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 4 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi ve vekâletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 350'sinin asaleten, 3.287.622'sinin vekâleten olmak üzere 3.287.972 payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi ve Şirket'in murahhas yönetim kurulu üyesi Sn. Torsten Thomas Becker ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Cihan Keskin Gültekin ve Kadıköy 32.Noterliği'nin 04.05.2017 tarihli yeminli tercüman belgesini haiz Almanca dilinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Burcu Gürkan'ın toplantıda hazır bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Torsten Thomas Becker tarafından fizikî ve Sn. Sibel GÜN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Torsten Thomas Becker'in sözlü önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandıoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Melis Aykanat'ı ve
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hazal Aksoy'u ayrıca
Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Sibel Gün'ü görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Torsten Thomas Becker 'in 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin sözlü önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
Sn. Hasan Saltekin tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanı okundu. Sn. Cihan Keskin Gültekin tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Müzakerelere geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Torsten Thomas Becker 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle özetinin okunması ile yetinilmesine ilişkin sözlü önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilkiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonhard Costa ve Mesut Akkaya'nın 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6- Yönetim Kurulunun 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminin faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihiyle ilgili SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 15.12.2020 tarihinde almış olduğu 6 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Hasan Saltekin tarafından bilgi verildi.
Müzakerelere geçildi.
Bunun üzerine sözlü önergesini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Torsten Thomas Becker söz istedi.
"Şirketimizin öz kaynakların korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmasının engellenmesi için 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 döneminde elde edilen 13.611.104,00 TL tutarındaki kârın brüt 7.536.160,99-TL'lik kısmını 31.03.2021 tarihine kadar tek seferde dağıtılmasını teklif ediyorum." dedi.
Sn. Torsten Thomas Becker'in önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamada 350 ret oyuna karşılık 3.287.622 kabul oyu ile oy çokluğu ile dönem kârının, brüt 7.536.160,99-TL'sinin 31.03.2021 tarihine kadar tek seferde dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.
Asaleten katılan pay sahibi Erkan OLCAYTUBERDİ tekrar söz aldı. "Kar payının, borsamızın konjonktürel ortamında borsadaki lot sayısını arttırmak için bedelsiz dağıtılması hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum, bu yönde karar verilmesini istiyorum." dedi. Toplantı başkanı Savaş İnandıoğlu söz aldı. "Kar payı ödemesi yasalar çerçevesinde yapılmıştır." dedi.
7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Konuya ilişkin olarak paydaş Coventya Beteiligungs GmbH'nin temsilcisi Sn. Torsten Thomas Becker'in Yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mesut Akkaya, Sn. Torsten Thomas Becker ve Thomas Leonhard Costa'nın ve Sn. Erik Wheeler WEYLS'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ise Sn. Alp ÇELİKBİLEK ve Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER'İN 3 yıl süreyle seçilmelerine ilişkin sözlü önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyesi olarak aday kabul beyanı görülen, ……. Potansiyel Vergi Numaralı, …. uyruklu, ……. adresinde mukim Thomas Leonhard Costa'nın, aday kabul beyanı görülen …… T.C. Kimlik numaralı, …… uyruklu, ……. adresinde mukim Sn. Mesut Akkaya'nın ve aday kabul beyanı görülen ……. Potansiyel Vergi Numaralı, ……. uyruklu, ……. adresinde mukim Torsten Thomas Becker'in, aday kabul beyanı görülen ……. Potansiyel Vergi Numaralı, ……. uyruklu, ……..adresinde mukim Erik Wheeler Weyls'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ise aday kabul beyanı görülen ……. T.C. Kimlik Numaralı, ……. uyruklu, ……. adresinde mukim Alp Çelikbilek'in ve aday kabul beyanı görülen ……. T.C. Kimlik Numaralı, ……. uyruklu, ……. adresinde mukim Abdurrahman Özciğer'in 3 yıl süre ile seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.
SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 15.12.2020 tarih ve 5 sayılı kararı uyarınca 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin, 15.12.2020 tarih ve 5 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Hasan Saltekin tarafından okundu.
1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Çağlayan, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kapı No:K. 1 34403 Kağıthane / İSTANBUL adresinde mukim, 0291001299500019 Mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 2910012995 numarasıyla ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 262368/0 numarasıyla kayıtlı bulunan DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmesi hususunda Sn. Torsten Thomas Becker'in sözlü önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Alp Çelikbilek ile Sn. Abdurrahman Özciğer'e her ikisine birlikte yıllık toplam net 192.000-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu üyesi Sn.Torsten Thomas Becker'in sözlü önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net 192.000-TL ücret ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Hasan Saltekin tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılan bağışlara ilişkin Hasan Saltekin tarafından bilgi verildi ve takiben 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap dönemi hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Torsten Thomas Becker'in söz alarak 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap döneminde bağış yapılmamasına ilişkin sözlü önerge sundu. Başka söz alan olmadığı görüldü.
Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap dönemi için bağış yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul kararı verildi.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.
Sn. Hasan Saltekin tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 hesap yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, dilek ve temenniler dinlendi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Erkan OLCAYTUBERDİ söz aldı. "Kar dağıtımı maddesinin ardından söylediklerimin önemi kalmadı. Temettü kararı alınmadan bu karar alınabilir miydi? Borsa anlamında spekülasyona açıldı. Lot sayısı bedelsiz olarak dağıtılması ve lotunun çoğaltılmasının bu konuda çalışma yapılmasını temenni ederdim" dedi. Başkaca söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 10:37'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.01.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 12.01.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Olağan genel kurul 12.01.2021 tarihinde yapılmış olup, 19.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903350


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8939 17,9104 % -0,22  
Euro 18,2597 18,3336 % 0,19  
Sterlin 21,5681 21,6763 % -0,10  
Frank 18,7076 18,8203 % 0,08  
Riyal 4,7509 4,7747 % -0,09  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 5,45  
Altın Gr. 1.033 1.034 2,21  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.909 6.999 12,00  
Yarım 3.366 3.422 6,00  
Çeyrek 1.688 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 -0,13  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,09  
B. Petrol 96,61 96,61 -0,04