***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2020 19:05***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3 - 2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - 2019 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
15 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_26.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 26/03/2020 tarihli olan genel kurul toplantısında
- 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
- 25.09.2019 tarih ve 146 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takip hesaplarına intikal etmiş olan ipotek teminatlı krediler hariç olmak üzere, bireysel kredi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı portföylerinden toplam 529,743,156.- TL alacağın 71,100,000.- TL bedelle işletme kredileri ve kredi kartları portföyünden 429,956,702.- TL alacağın 17,100,000.- TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş 'ye alacağın devri (temliki varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yousef Mahmoud H N Al-Neama ve Adel Ali M A Al-Malki'nun seçiminin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu ile 28.05.2019 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılan Abdulla Mubarak N. Alkhalifa ve Ali Rashid A.A. Al-Mohannadi'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 2019 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.622.156.605,87 – Türk Lirası safi karın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmış olması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi'nin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,
- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 8.910 -TL huzur hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 145.000.000 -TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2020 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
- Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,
- 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
- 2019 yılı içerisinde toplam 1,048,437.50-TL'lik bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 26.03.2020 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 26.03.2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 26/03/2020 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832481


BIST
18:0592.071
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2791 8,3207 % 0,20  
Frank 6,9034 6,9450 % 0,11  
Riyal 1,7922 1,8012 % -0,27  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 1,57  
Altın Gr. 362 362 0,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,21 15,33 0,26  
Gümüş Gr. 3,31 3,34 0,06  
B. Petrol 34,08 34,08 1,03