***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.11.2018 15:35***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.11.2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.10.2018
Genel Kurul Tarihi 07.11.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT Hotel 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
3 - 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 50.237.840 TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 8.000.000 TL'lik kısmının Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına, Şirketin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL ve %38,10 oranında azaltılarak 13.000.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, eş anlı olarak 8.000.000 TL ve %61,54 oranında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına hususlarında müzakere ve karar
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla: Şirketin çıkarılmış sermayenin 21.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 21.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK- Tadil Tasarısı)
5 - Trio Teknik Yapı A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 3.500.000 TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
6 - Hera Teknik Yapı A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 11.000.000 TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması
7 - Gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülecek olan satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu kapsamında Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde 6'ncı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,209 TL'dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi.
8 - Dilek ve Kapanışlar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Sermaye Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
07 KASIM 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 07/11/2018 tarihinde, saat 10:00'de POINT Hotel 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/11/2018 tarihli 94566553-431.03-E-00038609077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'nın gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/10/2018 tarih ve 1356 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 21.000.000,00 sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet paydan 35.092.000 adet payın vekaleten , 1.280.714.698,7 adet payın asaleten olmak üzere toplam toplantıda 16.313.346,987 adet payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gümden maddeleri görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantı saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir Tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalatmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan 20.04.2018 tarihinde KAP'da yayınlanmış raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda sermaye azaltımı raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 50.237.840 TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 8.000.000 TL'lik kısmının Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına, Şirketin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL ve %38,10 oranında azaltılarak 13.000.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, eş anlı olarak 8.000.000 TL ve %61,54 oranında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin çıkarılmış sermayenin 21.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 21.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.10743 sayılı izin yazısı ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği katılanların oy birliği ile kabul edildi. (EK- Tadil Tasarısı)
5. Trio Teknik Yapı A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 3.500.000 TL bedelle satın alınması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Hera Teknik Yapı A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 11.000.000 TL bedelle satın alınması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülecek olan satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu kapsamında Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde 6'ncı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,209 TL'dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip oldukları, ayrılma hakkı kullanımı E-Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde başlayıp, ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (On) işgününde biteceği ve aracı kurumun A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş olduğu bilgisi verilmiştir.
8. Dilekler temennilerde söz alan olmadı.Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11.21 de kapattı. Tarih: 07.11.2018 ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İBRAHİM ÖZYURT SATILMIŞ BATUR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 07.11.2018 Olağanüstü Genel Kurul Tatanak.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZURİN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Onaylı Sermaye Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapımıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718193


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42