***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 16:31***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT HOTEL 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi
7 - 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
07 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 07/04/2021 tarihinde, saat 11:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarihli 94566553-431.03-E-00063006473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ BATUR'un gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/03/2021 tarih ve 10285 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 63.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 63.000.000. adet hisseden 24.464.990,00-TL sermayesine tekabül eden 24.464.990,691adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantı saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş'in tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu bağımsız denetçi SELMAN KARATAŞ tarafından genel kurula okundu.
2020 yılı Finansal Tabloları okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Okunan 2020 yılı Finansal tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadı, oylamaya açıldı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Mevcut ekonomik konjektör göz önünde bulundurularak, 2021 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının artırılmaması bir önceki yıldaki şekliyle devam ettirilmesini önerdi.
Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 10.000,00-TL, Ahmet ZORLU 10.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 2.000,00-TL, Hakan KARACA 2.000,00.-TL ve Bülent AYHAN 2.000,00.-TL ücret verilmesi katılanların oy birliği kabul edildi.
5. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.871.778 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -40.251.256 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimizin 2020 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2021 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri huşunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:32 de kapattı. Tarih: 07.04.2021 ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İBRAHİM ÖZYURT SATILMIŞ BATUR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazurin.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Belirlendiği Gün ve Saatte Yapıldı.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924306


BIST
13:591.381
Değişim :  -0,74% |  -10,30
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler13:59
YEOTK 88,55 25.533.790 % 10,00  
ERSU 4,62 30.884.018 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.603.003 % 9,99  
INVEO 114,60 3.461.264 % 9,98  
ASUZU 18,77 59.747.023 % 9,96  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 8,8858 8,8901 % 0,83  
Euro 10,3819 10,3862 % 0,66  
Sterlin 12,0499 12,1103 % 0,07  
Frank 9,5350 9,5924 % 0,52  
Riyal 2,3617 2,3736 % 0,78  
13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -16,59  
Altın Gr. 497 497 0,41  
Cumhuriyet 3.288 3.338 -12,00  
Tam 3.272 3.355 -12,26  
Yarım 1.582 1.623 -5,93  
Çeyrek 793 811 -2,96  
Gümüş.Ons 22,18 22,20 -0,44  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 -0,06  
B. Petrol 79,47 79,47 0,75