***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

09.08.2017 18:11***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 378.925.885 351.892.847
Kasa
14 47.459 40.872
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 330.184.937 286.268.099
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 48.693.477 65.583.864
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 31.086.826 18.818.766
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 31.086.826 18.818.766
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 153.342.652 119.660.608
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 153.338.506 119.664.801
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -923.963 -971.270
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 9.213 9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 65.099.278 59.546.899
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -64.180.382 -58.589.035
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 8.835
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 0 8.835
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 9.369.084 380.344
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
511.300 501.911
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 8.857.784 -121.567
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 51.945.081 49.221.306
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 50.101.255 45.014.801
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 1.843.826 4.206.505
DİĞER CARİ VARLIKLAR
657.574 0
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 657.574 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
625.327.102 539.982.706
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 375.636 235.125
Bağlı Menkul Kıymetler
9 375.636 235.125
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 40.999.103 40.862.348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 41.950.701 41.950.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 3.502.771 3.927.700
Motorlu Taşıtlar
6 2.768.933 2.316.042
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.303.036 2.308.660
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 140.695 536.916
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -9.667.033 -10.177.671
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 4.106.326 3.252.823
Haklar
8 10.541.505 9.380.700
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -6.435.179 -6.127.877
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
685.540 712.561
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
685.540 712.561
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
46.166.605 45.062.857
TOPLAM VARLIKLAR
671.493.707 585.045.563
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 137.996.765 86.655.874
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 69.654.730 31.488.489
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 68.342.035 55.167.385
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
50.619 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
50.619 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 9.332.453 12.332.889
Alınan Depozito ve Teminatlar
2.483.136 2.267.286
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3.909.512 4.926.641
Diğer Çeşitli Borçlar
2.939.805 5.138.962
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 292.030.397 274.553.648
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 137.031.080 136.444.682
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.422.855 69.668
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 153.576.462 138.039.298
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 5.879.432 9.910.696
Ödenecek Vergi ve Fonlar
5.366.378 7.804.281
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
513.054 419.440
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 4.606.123 7.086.896
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -4.606.123 -5.399.921
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 7.897.733 8.053.352
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 7.897.733 8.053.352
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 43.270.377 35.359.184
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 43.270.377 35.359.184
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
496.457.776 426.865.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 28.006.757 27.177.531
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 17.473.111 17.610.803
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 10.533.646 9.566.728
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.048.099 3.733.919
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.048.099 3.733.919
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 973.553 936.469
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 973.553 936.469
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
33.028.409 31.847.919
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 28.658.891 29.430.620
Yasal Yedekler
0 0
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 28.658.891 29.430.620
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-67.854.163 -101.123.753
NET DÖNEM KARI/ZARARI
16.062.786 32.885.126
Dönem Net Karı
16.062.786 32.885.126
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
142.007.522 126.332.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
671.493.707 585.045.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
147.083.909 123.735.684 76.888.810 65.561.899
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
132.796.750 118.537.160 68.359.216 63.316.675
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 134.598.643 124.128.453 61.195.321 65.598.019
Brüt Yazılan Primler (+)
17 352.955.013 302.300.404 143.896.341 146.543.981
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -208.900.438 -169.311.696 -79.055.558 -76.251.109
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -9.455.932 -8.860.255 -3.645.462 -4.694.853
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -448.706 -14.357.374 7.286.672 -9.106.616
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -47.590.598 -61.561.308 16.398.668 -19.792.168
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 47.102.314 44.399.970 -8.004.010 9.353.275
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
39.578 2.803.964 -1.107.986 1.332.277
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -1.353.187 8.766.081 -122.777 6.825.272
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-14.260.401 12.493.158 -5.087.814 11.571.534
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
12.907.214 -3.727.077 4.965.037 -4.746.262
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
14.055.759 10.337.147 7.724.612 5.179.325
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.342.749 -4.615.869 -1.548.926 -2.297.660
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-3.342.749 -4.615.869 -1.548.926 -2.297.660
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
3.574.149 -522.754 2.353.908 -636.441
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-125.167.630 -99.568.362 -63.220.694 -49.754.732
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -90.483.070 -75.692.289 -42.380.926 -37.039.892
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -74.945.906 -71.486.691 -34.265.718 -36.421.156
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -133.287.050 -127.673.489 -65.379.817 -75.307.752
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 58.341.144 56.186.798 31.114.099 38.886.596
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -15.537.164 -4.205.598 -8.115.208 -618.736
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -60.564.036 -23.699.445 -25.549.603 -14.909.519
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 45.026.872 19.493.847 17.434.395 14.290.783
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -966.918 -1.179.147 -407.556 -561.237
Faaliyet Giderleri (-)
32 -33.717.642 -22.696.926 -20.432.212 -12.153.603
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
21.916.279 24.167.322 13.668.116 15.807.167
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
21.916.279 24.167.322 13.668.116 15.807.167
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
21.916.279 24.167.322 13.668.116 15.807.167
YATIRIM GELİRLERİ
24.963.686 16.508.911 10.119.319 8.306.791
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 17.270.920 11.589.390 8.796.527 5.669.632
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
56.094 0 56.094 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 929.606 1.695.850 929.606 919.827
Kambiyo Karları
4.2 6.707.066 3.223.671 337.092 1.717.332
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-21.059.375 -16.767.702 -10.104.423 -7.993.839
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.434.803 -1.497.584 -721.206 -767.206
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 0 0 98.935 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 -91.690 89.280 160.293
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-14.055.759 -10.337.147 -7.724.612 -5.179.325
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -4.167.626 -3.409.008 -1.163.031 -1.475.229
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -1.401.187 -1.432.273 -683.789 -732.372
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-5.151.681 -8.107.163 -637.940 -6.189.346
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -5.172.760 -2.756.415 -65.199 -699.750
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -133.900 -3.225.846 -649.770 -3.350.777
Diğer Gelir ve Karlar
681.107 84.093 152.760 16.798
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-526.128 -2.208.995 -75.731 -2.155.617
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
16.062.786 14.454.479 10.921.816 8.583.884
Dönem Karı veya Zararı
20.668.909 15.801.368 13.045.072 9.930.773
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -4.606.123 -1.346.889 -2.123.256 -1.346.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
16.062.786 14.454.479 10.921.816 8.583.884
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
312.932.560 256.973.119
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
14.007.748 27.800.399
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-154.057.722 -134.480.704
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-71.916.119 -37.249.415
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
100.966.467 113.043.399
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-2.787.073 -2.245.947
Diğer Nakit Girişleri
2.276.393 3.906.536
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-76.894.493 -60.116.016
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
23.561.294 54.587.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.462.040 75.681
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -2.569.130 -1.287.821
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -38.672.358 -64.589.180
Mali Varlıkların Satışı
11 27.333.905 53.792.051
Alınan Faiz
7.694.804 8.693.839
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-4.750.739 -3.315.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
793.293 185.600
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
19.603.848 51.458.142
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 301.664.713 183.358.237
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 321.268.561 234.816.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -86.905.844 94.014.445 0 94.014.445
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -86.905.844 94.014.445 0 94.014.445
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -453.762 0 0 -453.762 0 -453.762
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 14.454.479 0 14.454.479 0 14.454.479
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -576.698 0 0 0 0 0 14.813.838 -14.237.140 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.761.483 0 0 0 0 8.872.328 14.454.479 -101.142.984 108.015.162 0 108.015.162
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 32.885.126 -101.123.753 126.332.001 0 126.332.001
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 32.885.126 -101.123.753 126.332.001 0 126.332.001
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -387.265 0 0 -387.265 0 -387.265
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 16.062.786 0 16.062.786 0 16.062.786
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -384.464 0 0 0 0 0 -32.885.126 33.269.590 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.357.788 0 0 0 0 8.371.255 16.062.786 -67.854.163 142.007.522 0 142.007.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624000


BIST
17:391.105
Değişim :  -0,85% |  -9,42
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler17:37
MSGYO 4,18 39.610.347 % 10,00  
BAYRK 6,61 6.861.843 % 9,98  
AKYHO 5,51 85.001.448 % 9,98  
RALYH 17,90 9.042.589 % 9,95  
FADE 4,23 6.715.100 % 9,87  
17:37 Alış Satış %  
Dolar 7,3187 7,3241 % -0,13  
Euro 8,6636 8,6862 % 0,51  
Sterlin 9,5828 9,6309 % 0,58  
Frank 8,0355 8,0839 % 0,34  
Riyal 1,9491 1,9588 % -0,03  
17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 32,96  
Altın Gr. 457 457 4,72  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.028 3.104 9,68  
Yarım 1.463 1.502 4,68  
Çeyrek 734 751 2,34  
Gümüş.Ons 26,80 26,84 1,32  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,25  
B. Petrol 45,24 45,24 -0,19