***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

08.08.2019 19:04***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 618.401.072 535.849.907
Kasa
14 1.606 22.431
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 502.006.843 426.518.056
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 116.392.611 109.309.408
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 278.879.375 225.247.317
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 280.143.095 225.524.645
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.131.068 -1.124.814
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 93.422.025 85.521.967
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -92.554.677 -84.674.481
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 23.332
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 0 23.332
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 1.492.097 893.480
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 1.052.338 942.188
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 439.759 -48.708
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 91.417.364 82.823.147
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 77.956.020 69.838.885
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 13.461.344 12.984.262
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 13.359.752 4.859.406
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 2.492.886 4.814.098
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
10.866.866 45.308
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.003.549.660 849.696.589
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 445.032 445.032
Bağlı Menkul Kıymetler
9 430.032 430.032
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 68.760.404 66.477.012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 62.315.146 62.260.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.982.896 5.800.290
Motorlu Taşıtlar
6 4.601.551 4.448.551
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.505.353 2.490.102
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6ve6 4.562.754 140.695
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -11.207.296 -8.663.327
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 11.939.531 9.716.465
Haklar
8 21.139.175 17.823.554
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -9.199.644 -8.107.089
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 184.011 337.409
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 184.011 337.409
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
81.328.978 76.975.918
TOPLAM VARLIKLAR
1.084.878.638 926.672.507
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 4.054.693 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 4.287.240 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -232.547 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 214.008.769 125.784.159
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 73.282.065 34.648.760
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 140.726.704 91.135.399
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
261.931 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
261.931 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 26.726.300 23.432.150
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 4.067.457 3.619.949
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 7.184.107 7.540.185
Diğer Çeşitli Borçlar
19 15.474.736 12.272.016
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 484.238.738 449.582.899
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 248.031.953 230.988.195
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 2.069.490 2.488.318
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 234.137.295 216.106.386
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 8.822.144 13.514.161
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 8.086.689 12.890.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 735.455 623.246
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 8.187.412 10.431.663
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -8.187.412 -10.431.663
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 10.092.863 10.644.058
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 10.092.863 10.644.058
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 55.590.883 49.814.638
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 55.590.883 49.814.638
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
803.796.321 672.772.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 35.672.465 35.056.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 16.398.548 18.738.366
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 19.273.917 16.318.172
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.308.275 4.393.675
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.308.275 4.393.675
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 2.647.445 2.278.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.647.445 2.278.364
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
42.628.185 41.728.577
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 44.410.558 45.171.528
Yasal Yedekler
93.016 0
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 44.317.542 45.171.528
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2.489.552 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -26.531.201
NET DÖNEM KARI/ZARARI
26.414.014 28.391.530
Dönem Net Karı
26.414.014 28.391.530
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
238.454.132 212.171.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.084.878.638 926.672.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
251.416.757 159.008.084 136.664.462 85.548.498
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
223.519.725 148.271.701 120.183.589 79.666.877
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 237.804.837 179.396.522 137.388.580 97.019.450
Brüt Yazılan Primler (+)
17 571.627.439 456.912.285 288.915.466 211.487.419
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -321.232.764 -267.366.938 -144.296.880 -110.013.208
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -12.589.838 -10.148.825 -7.230.006 -4.454.761
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -14.703.940 -30.184.685 -17.146.988 -16.379.937
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -79.463.419 -83.084.204 -29.182.091 -10.126.615
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 63.169.306 51.856.980 10.381.883 -5.982.640
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 1.590.173 1.042.539 1.653.220 -270.682
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 418.828 -940.136 -58.003 -972.636
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.029.593 -3.803.096 -1.799.961 -1.052.853
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-610.765 2.862.960 1.741.958 80.217
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
36.554.107 15.537.440 19.430.979 7.143.752
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.938.005 -7.210.605 -7.308.715 -3.265.950
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-13.938.005 -7.210.605 -7.308.715 -3.265.950
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5.280.930 2.409.548 4.358.609 2.003.819
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-216.281.855 -156.361.478 -118.438.354 -84.871.069
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -161.963.225 -117.688.965 -88.500.148 -62.912.577
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -143.932.316 -91.725.035 -69.803.642 -46.567.012
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -281.428.627 -187.817.960 -147.808.088 -95.266.977
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 137.496.311 96.092.925 78.004.446 48.699.965
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -18.030.909 -25.963.930 -18.696.506 -16.345.565
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -55.677.042 -97.246.565 -14.495.131 -60.003.451
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 37.646.133 71.282.635 -4.201.375 43.657.886
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -2.955.745 -1.310.329 -1.430.588 -668.858
Faaliyet Giderleri (-)
32 -51.362.885 -37.362.184 -28.507.618 -21.289.634
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
35.134.902 2.646.606 18.226.108 677.429
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
35.134.902 2.646.606 18.226.108 677.429
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
35.134.902 2.646.606 18.226.108 677.429
YATIRIM GELİRLERİ
62.048.978 43.226.836 31.441.949 25.175.108
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 47.495.879 22.974.318 25.075.185 11.214.677
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 0 536.830 0 536.830
Finansal Yatırımların Değerlemesi
0 976.795 0 976.795
Kambiyo Karları
4.2 14.553.099 18.738.893 6.366.764 12.446.806
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-54.928.241 -32.094.327 -28.898.434 -18.278.051
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.534.436 -1.846.602 -1.862.997 -928.830
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 0 -2.668.555 0 -1.920.891
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 -1.885.916 0 -1.827.993
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-36.554.107 -15.537.440 -19.430.979 -7.143.752
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -11.203.174 -7.929.620 -5.728.658 -5.280.079
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -3.636.524 -2.226.194 -1.875.800 -1.176.506
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-7.654.213 -4.238.207 -4.841.444 -1.405.343
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -7.064.221 -3.913.003 -4.890.995 -1.746.403
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -402.017 -292.959 152.977 181.203
Diğer Gelir ve Karlar
118.694 219.615 57.081 194.156
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-306.669 -251.860 -160.507 -34.299
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
26.414.014 6.604.797 12.554.265 4.946.071
Dönem Karı veya Zararı
34.601.426 9.540.908 15.928.179 6.169.143
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -8.187.412 -2.936.111 -3.373.914 -1.223.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
26.414.014 6.604.797 12.554.265 4.946.071
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
472.807.662 363.392.287
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16.842.503 3.707.045
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-275.547.388 -213.598.641
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-68.898.424 -74.793.397
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
145.204.353 78.707.294
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-6.854.668 -3.195.831
Diğer Nakit Girişleri
5.283.895 2.708.916
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-102.808.843 -79.368.507
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
40.824.737 -1.148.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
26.200 168.900
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -3.720.923 -4.294.490
Mali Varlık İktisabı (-)
11 0 -80.879.261
Mali Varlıkların Satışı
11 0 71.023.941
Alınan Faiz
49.265.722 18.188.218
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-650.226 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
44.920.773 4.207.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.349.925 10.809.273
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
89.095.435 13.868.453
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 458.801.136 345.587.462
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 547.896.571 359.455.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -788.964 0 0 -788.964 0 -788.964
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -722.245 0 0 0 0 0 0 722.245 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.604.797 0 6.604.797 0 6.604.797
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.277.863 21.277.863 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 40.589.542 0 0 0 0 7.730.749 6.604.797 -27.253.444 190.741.500 0 190.741.500
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -131.747 0 0 -131.747 0 -131.747
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -722.239 0 0 0 0 0 0 722.239 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 26.414.014 0 26.414.014 0 26.414.014
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 93.016 0 0 -28.391.530 28.298.514 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.145.060 0 0 93.016 7.242.634 26.414.014 2.489.552 238.454.132 0 238.454.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781365


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4580 7,4627 % 1,38  
Euro 8,9905 9,0376 % 0,77  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -21,14  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,75 -0,81  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,11  
B. Petrol 54,91 54,91 -1,51