***RAYSG*** RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ( Sigorta Finansal Rapor )

31.10.2016 17:41***RAYSG*** RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 309.381.987 226.401.451
Kasa
14 51.595 45.712
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 258.460.922 173.504.035
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 50.869.458 52.851.692
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 31.646.793 21.901.340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 31.646.793 21.901.340
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 120.608.996 109.625.813
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 121.754.901 108.839.915
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.112.982 -343.922
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 9.213 9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 56.664.095 53.173.661
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -55.706.231 -52.053.054
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 19.259 579
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 19.259 579
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 2.491.409 1.839.825
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
501.911 477.741
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 1.989.498 1.362.084
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 44.965.115 41.417.470
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 42.119.400 39.496.130
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 2.845.715 1.921.340
DİĞER CARİ VARLIKLAR
665.038 2.699.951
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 ve 19 665.038 2.699.951
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
509.778.597 403.886.429
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 235.125 235.125
Bağlı Menkul Kıymetler
9 235.125 235.125
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 41.309.124 42.750.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 41.950.701 41.950.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 3.955.743 3.762.258
Motorlu Taşıtlar
6 2.316.042 2.395.992
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.299.924 2.293.440
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 536.916 536.916
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -9.750.202 -8.188.776
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 3.061.988 2.096.089
Haklar
8 9.017.287 7.476.042
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -5.955.299 -5.379.953
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.917 684.151
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.917 684.151
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 749.580
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 0 749.580
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
44.608.154 46.515.476
TOPLAM VARLIKLAR
554.386.751 450.401.905
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 97.845.923 47.144.799
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 47.452.832 14.335.804
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 50.393.091 32.808.995
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 7.936.945 8.260.792
Alınan Depozito ve Teminatlar
2.187.957 1.862.044
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3.963.669 3.095.409
Diğer Çeşitli Borçlar
1.785.319 3.303.339
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 253.246.986 236.713.281
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 123.202.129 112.506.403
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 591.981 8.891.803
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 129.452.876 115.315.075
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 6.157.516 6.379.617
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.486.138 6.016.634
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
416.785 362.983
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
1.254.593 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 6.381.294 3.729.125
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 6.381.294 3.729.125
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 34.488.581 30.347.388
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 34.488.581 30.347.388
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
406.057.245 332.575.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 26.649.707 20.870.081
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 17.749.885 13.599.115
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 8.899.822 7.270.966
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.696.075 2.942.377
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 3.696.075 2.942.377
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 1.886.414 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÜLÜKLER TOPLAMI
32.232.196 23.812.458
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13,15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 29.432.433 30.594.119
Yasal Yedekler
0 0
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 29.432.433 30.594.119
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-101.142.984 -86.905.844
NET DÖNEM KARI/ZARARI
22.667.853 -14.813.838
Dönem Net Karı
22.667.853 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 -14.813.838
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
116.097.310 94.014.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
554.386.751 450.401.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
188.952.330 137.193.958 65.216.646 49.524.134
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
178.277.268 127.947.555 59.740.108 47.121.148
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 184.823.942 151.327.858 60.695.489 52.595.602
Brüt Yazılan Primler (+)
17 423.069.654 323.531.695 120.769.250 103.433.951
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 17 -225.462.148 -165.029.728 -56.150.452 -48.194.874
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -12.783.564 -7.174.109 -3.923.309 -2.643.475
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -14.846.496 -17.628.867 -489.122 -4.792.608
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -51.422.991 -31.168.809 10.138.317 -1.483.604
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 33.701.384 12.573.556 -10.698.586 -3.749.371
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
2.875.111 966.386 71.147 440.367
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 8.299.822 -5.751.436 -466.259 -681.846
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
12.521.191 -8.508.110 28.033 -2.384.959
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-4.221.369 2.756.674 -494.292 1.703.113
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
15.780.684 9.897.710 5.443.537 3.126.264
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.222.664 -2.913.497 -1.606.795 -1.271.033
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-6.222.664 -2.913.497 -1.606.795 -1.271.033
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
1.117.042 2.262.190 1.639.796 547.755
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-152.825.851 -147.786.721 -53.257.489 -50.516.716
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -117.811.209 -105.584.429 -42.118.920 -35.794.841
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 ve 29 -103.673.408 -95.515.440 -32.186.717 -33.369.398
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -178.640.012 -202.261.607 -50.966.523 -60.112.883
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 ve 17 74.966.604 106.746.167 18.779.806 26.743.485
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -14.137.801 -10.068.989 -9.932.203 -2.425.443
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -38.286.729 2.754.924 -14.587.284 -28.490.049
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 24.148.928 -12.823.913 4.655.081 26.064.606
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -1.628.856 -1.218.898 -449.709 -389.821
Faaliyet Giderleri (-)
32 -33.385.786 -40.983.394 -10.688.860 -14.332.054
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
36.126.479 -10.592.763 11.959.157 -992.582
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
36.126.479 -10.592.763 11.959.157 -992.582
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
36.126.479 -10.592.763 11.959.157 -992.582
YATIRIM GELİRLERİ
26.924.686 27.106.075 10.415.775 12.725.348
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 18.866.380 13.701.796 7.276.990 5.131.196
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 1.608.630 0 -87.220 0
Kambiyo Karları
4.2 6.449.676 13.404.279 3.226.005 7.594.152
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-25.324.713 -21.241.230 -8.557.011 -8.588.669
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.213.566 -2.181.440 -715.982 -666.351
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 0 -1.559.850 0 -1.212.557
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -484.192 -305.805 -392.502 -292.959
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-15.780.684 -9.897.710 -5.443.537 -3.126.264
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -4.667.276 -5.346.749 -1.258.268 -2.646.798
Amortisman Giderleri (-)
6 ve 8 -2.178.995 -1.949.676 -746.722 -643.740
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-11.415.031 -3.451.997 -3.307.868 79.437
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -6.379.875 -4.691.182 -3.623.460 -261.817
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 -2.782.241 1.009.909 443.605 213.370
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
90.079 595.598 5.986 180.442
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-2.342.994 -366.322 -133.999 -52.558
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.667.853 -8.179.915 8.213.374 3.223.534
Dönem Karı veya Zararı
26.311.421 -8.179.915 10.510.053 3.223.534
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-3.643.568 0 -2.296.679 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
22.667.853 -8.179.915 8.213.374 3.223.534
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
393.986.611 320.138.681
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
29.642.892 57.683.752
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-193.184.146 -231.326.533
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-69.289.399 -71.010.151
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
161.155.958 75.485.749
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-3.370.419 -3.003.292
Diğer Nakit Girişleri
4.674.890 3.383.982
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-89.250.505 -72.246.226
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
73.209.924 3.620.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
75.681 411.175
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -1.763.010 -541.740
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -97.300.220 -65.548.782
Mali Varlıkların Satışı
11 89.162.680 55.013.493
Alınan Faiz
14.993.641 7.679.523
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
5.168.772 -2.986.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
349.212 1.215.325
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
78.727.908 1.849.207
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 183.358.237 167.575.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 262.086.145 169.424.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 24.280.107 0 0 0 0 10.144.409 2.376.736 -90.224.507 109.646.601 0 109.646.601
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 24.280.107 0 0 0 0 10.144.409 2.376.736 -90.224.507 109.646.601 0 109.646.604
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -615.702 0 0 -615.702 0 -615.702
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.179.915 0 -8.179.915 0 -8.179.915
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -576.697 0 0 0 0 0 -2.376.736 2.953.433 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 23.703.410 0 0 0 0 9.528.707 -8.179.915 -87.271.074 100.850.984 0 100.850.984
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -86.905.844 94.014.445 0 94.014.445
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -86.905.844 94.014.445 0 94.014.445
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -584.988 0 0 -584.988 0 -584.988
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.667.853 0 22.667.853 0 22.667.853
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -576.698 0 0 0 0 0 14.813.838 -14.237.240 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 22.761.483 0 0 0 0 8.741.102 22.667.853 -101.142.984 116.097.310 0 116.097.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564972


BIST
18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,85 18.249.970 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
LINK 29,32 8.506.056 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.471.869 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3200 7,3339 % 0,00  
Euro 8,6462 8,6757 % 0,39  
Sterlin 9,5231 9,5709 % 1,62  
Frank 8,0060 8,0542 % 2,30  
Riyal 1,9492 1,9590 % 1,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 15,88  
Altın Gr. 452 452 9,48  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,76 25,80 0,27  
Gümüş Gr. 6,08 6,10 0,07  
B. Petrol 45,42 45,42 0,11