***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2019 16:12
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel K


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 13.02.2019
Genel Kurul Tarihi 14.03.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres 29 EKİM MAH. 10001 SOK. NO:56 ULUKENT SANAYI BOLGESI

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
4 - Genel Kurul da okunan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
5 - 2018 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
6 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
8 - 2018 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,
10 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname-ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve divan heyetinin seçimi,
Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Erdoğan ERDİL, divan üyeliklerine Ali Sami EVKURAN ve Mustafa Toğan TOPRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2) Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
Toplantı genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile yetki verildi.
3) 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2018 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarının daha önce KAP(Kamu Aydınlatma Platformu) ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle yayınlanmış şekliyle okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.
4) Genel Kurul da okunan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylandı. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5) 2018 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2018 yılı bilanço ve gelir gider hesapları 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Etem Şişman'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Damla Merttürk'ün seçiminin Genel Kurul onayına sunulabilmesi için olağan genel kurul gündeminin mali tabloların müzakeresine ilişkin 5. Maddesine alt gündem maddesi oluşturulması Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN tarafından önerildi. Önerge divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile gündeme alınması kabul edildi.
Gündeme alınan Damla MERTTÜRK'ün yönetim kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanması 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
6) 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması istendi. Söz konusu raporun özeti okundu, söz alan olmadı, 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
7) Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5.874.146 kabul oyuyla, oy kullanma hakkına sahip ortakların kabul oyuyla ibra edilmiştir.
8) 2018 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulunca 28.02.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararı Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Karara göre
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2018 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na
göre Şirketimizin 2018 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 12.747.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 1.770 TL'dir.
Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, çıkarılmış sermayenin 6.000.000-
TL arttırılarak 29.250.000-TL'den 35.250.000-TL'ye yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılmasına,
Hissedarlarımıza brüt 3.000.000-TL nakit kar payı dağıtılmasına,
Yönetim Kurulu üyelerine brüt 1.000.000-TL kar payı ödenmesine ve bakiye 2.073.653,87-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu" Olağan Genel Kurulu'a teklif edildi.
Teklif genel kurulun onayına sunuldu. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,
Divana sunulan yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000,00 TL (Onikibin), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Önerge oylandı. Ve 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
10) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
11) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
12) Dilekler ve kapanış,
Dilek ve temmenilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 12:09'da son verildi.
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 14.03.2019/İzmir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 14.03.2019.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_14032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2019 tarihinde tescil edilmiştr.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748528


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8869 17,9074 % -0,28  
Euro 18,1968 18,2200 % -0,19  
Sterlin 21,5773 21,6856 % -0,05  
Frank 18,7689 18,8820 % -0,72  
Riyal 4,7570 4,7808 % -0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,41  
Altın Gr. 1.023 1.023 -4,38  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.869 6.948 -8,00  
Yarım 3.347 3.397 -4,00  
Çeyrek 1.679 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,10  
B. Petrol 92,78 92,78 -2,32