***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 10:58
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel K


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 olağan genel kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres 29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4 - Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
7 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun seçtiği Bağımsız Denetim firmasının onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 esas sözleşme 6ncı madde tadil tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin gündemin birinci maddesinde, Divan Başkanlığına Abdi MERTTÜRK, divan üyeliklerine Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
4. Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine ilişkin gündemin beşinci maddesinde, 2021 hesap dönemine ait finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2021 yılına ait finansal tabloların tasdikine 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu
12.723.287,074 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.
ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesine ilişkin gündemin altıncı maddesinde, tadil tasarısı 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan "Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması" hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin onuncu maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000,00 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
9. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanmasına ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 2630357089 vergi kimlik numaralı "ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ"'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 1 adet red oyuna karşılık 12.723.286,074 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Dilekler ve kapanışa ait gündemin on birinci maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan Erkan Umut MERGEN, "Şirketlerin ülke ekonomisinde sadece istihdama ve üretime katkı ile yetinmemesi, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma açısından da üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu açıdan faaliyet raporunda yer alan 2021 yılı yardım toplamı (1.550 TL) oldukça düşük bir rakam olarak kalmış gözükmektedir. Şirketin satış rakamlarının artmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum.". Sayın BAYRAM ÖZ şirketin geri alım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, geri alım planı olmadığını ifade etti. HASAN BOGA şirketin bedelli sermaye arttırım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, şirketin 2022 yılı için böyle bir planı olmadığını belirtti. Başkaca soru olmayınca Toplantı Başkanı Abdi MERTTÜRK'ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 olağan Gen.Kur. Topl.Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1182051650534272703.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştr.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023420


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9233 17,9592 % 0,05  
Euro 18,2729 18,3140 % 0,09  
Sterlin 21,6019 21,7102 % 0,05  
Frank 18,6968 18,8094 % 0,03  
Riyal 4,7581 4,7819 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -0,59  
Altın Gr. 1.032 1.032 1,09  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.907 6.981 -6,00  
Yarım 3.366 3.413 -3,00  
Çeyrek 1.688 1.706 -1,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,67 -0,01  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,00  
B. Petrol 96,58 96,58 0,14