***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2018 18:29
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez : Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Şube : Kadosan Oto San.Sitesi G.Blok No 33-35 Ümraniye - İSTANBUL
Şube : Mersin Yolu Üzeri 10 Km. Temsa Global Sanayi Ticaret A.Ş. İçi Adana

İnternet Adresi http://www.safkar.com/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@safkar.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent Organize Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR 0232 833 37 64 0232 833 37 55

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadir ERBAŞ Genel Müdür 10.01.2018 02328333764 kerbas@safkar.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca
Şirket aşağıda fıkralarda yazılı mamul, yarı mamul ve ham maddenin ihracat, ithalat, imalatını ve ayrıca gereğinde bu malların distribütörlüğünü, bu mallar üzerinde mümessillik, acentelik işlemlerini ve yine bu malların iç ticaretini yapar.
a.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1.Her türlü soğuk hava tesisleri ve yedek parçaları,
1.1.Motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları,
2.Klima ve Yedek parçaları
2.1.Kara ve deniz nakil vasıtaları ile büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü klima ve bunların yedek parçaları ile aksesuarları,
3.Turizm
3.1.Yurt içi ve yurt dışı turistik gezi, seyahat turist taşımacılığı ve organizasyonu,
b.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olup bunların üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.
c.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konusuna giren malların üretimini, toptan ve perakende alım ve satımı, depolaması, pazarlaması için gerekli fabrika, imalathane, atölye ve benzeri sınai tesisler ile ambalajlama, gümrükleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, işletebilir kiralayabilir gerekirse satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.
d.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, ticari vekilliğini mutemetliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.
e.Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.
f.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle adi şirketler ve konsorsiyumlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.
g.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi irtifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları terkin ve fek ettirebilir, banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkalarına kefil olabilirler. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
h.Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.
i.Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü taşıtları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gerekirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.
j.Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına karşılık edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü cins tahsisi yapabilir.
Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 16.01.2018 Türkiye BİST Gelişen İşletmeler Pazarı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK 12102300 TRY 44,82
Erdoğan ERDİL , TRY 6,67
Ali Sami EVKURAN 1800000 TRY 6,67
Mehmet Emin ALTINOVA 1757700 TRY 6,51
Mustafa Toğan TOPRAK 360000 TRY 1,33
Abdulcabbar ERBAKAN 180000 TRY 0,67
DİĞER 9000000 TRY 33,33

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3600000 TRY 13,33 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 23400000 TRY 86,67 Yok. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ MERTTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn. Yönetim Kurulu Başkanlıkları 44.82 A,B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 1.33 B Bağımsız Üye Değil
ABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 0.67 B Bağımsız Üye Değil
AYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi 0 B Bağımsız Üye Değil
ETEM ŞİŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Yönetim Kurulu Üyesi 0 B Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
TANJU ÖZOĞUZ Üretim Müdürü Makine Mühendisi Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
HAKKI KOÇ Stratejik Satınalma Müdürü Ekonomist Stratejik Satınalma Müdürü
HAKAN ODAMAN Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
İLKER ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi Diğer Kalite Güvence Yöneticisi
ÖMER GÖKMEN VATANDAŞ Mühendislik Müdürü Makine Mühendisi Mühendislik Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi Klima Soğutucu Parçaları İthalatı 800000 799040 TRY 99,88 Bağlı Ortaklık
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. Sistem Kontrol ve Yönetim Elektroniği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim 500000 230000 TRY 46 İştirak
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti 4000000 1800000 EGP 45 İştirak
Safkar Transportkühlung Und Klimasysteme GMBH Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti 100000 45000 EUR 45 İştirak
Safkar Algeria S.A.R.L. Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri 100000 45000 DZD 45 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654426


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81