***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2018 13:35
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İliş


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulun Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.06.2018
Genel Kurul Tarihi 28.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6 - Yönetim kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,
9 - 2017 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Dilek ve temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun 4/6/2018 tarih ve 2018/16 sayılı Kararı doğrultusunda 28/6/2018 günü saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 25/06/2018 tarih ve 35358011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aylin SİVRİ ve Sn. Fehmiye Gül TOKAY'ın gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcileri Aylin SİVRİ ve Fehmiye Gül TOKAY'ın yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Haziran 2018 tarih ve 9595 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan toplam 11.346.201,6 adet payın asaleten olmak üzere 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 2.932.186,46 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.278.388,1 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Divan Başkanlığına Evren GÜLDOĞAN, Katipliğe Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU, Oy Toplayıcılığına Merve DİNÇ'in seçilmelerine ve Divan'a Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporunun Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Evren Güldoğan, Adil Murat Özkan, Hüsamettin Ender, Mehmet Levent Hacıislamoğlu ve Önder Koç'un ibraları oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına ve Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri dahil) 1 (bir) yıl için, diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmak üzere
Yönetim Kurulu Üyeliğine (3 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)
· Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: 42667044294 219 Sokak No. 12 Basın Sitesi Mahallesi Karabağlar / İZMİR adresinde mukim),
· Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: 25975595108 8836 Sokak. No. 14 Çiğli / İZMİR adresinde mukim)
İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine (1 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)
· Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine (1 Yıllığına oy birliğiyle seçilmiştir.)
· Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Cad No:375 A blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim)
· Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir ) isimli ve tamamı toplantıda hazır bulunan gerçek kişilerin seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
6. Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00-TL (bintürklirası) ödeme yapılması, SSK'lı olan diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmaması, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2018 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. 2017 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 27 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11. 2017 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihli bağımsız denetim raporunun 10 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Dilekler ve sorular görüşüldükten sonra gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11:15'de toplantıyı kapatmıştır.
İşbu tutanak mahallinde Divan ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 28/6/2018


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul yapılmış olup, ilgili tutanaklar paylaşılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690807


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66