***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2020 01:06
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İliş


***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No: 318

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Denetçinin seçimi.
14 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi
15 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi
16 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi
17 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin değiştirilmesi
18 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesi
19 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin değiştirilmesi
20 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin değiştirilmesi
21 - Dilek ve temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 08/09/2020 2020 tarih ve 57238021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Ağustos 2020 tarih ve 10139 sayılı nüshasında sayfa 522 ve devamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan toplam 6.196.201,55 adet payın asaleten olmak üzere 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 3.072.707,34 adet payın asaleten olmak üzere toplam 9.268.908,89 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı herbir paya karşılık 15 oydur. A grubunun 11.573.033,67 adet paya karşılık toplam 173.595.506,05 oy hakkı, B grubunın 14.176.966,03 adet paya karşılık toplamda 14.176.966,03 oy hakkı bulunmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Toplantı Başkanlığına Evren GÜLDOĞAN'ın seçilmesi önerildi, öneri 0 ret oyuna karşı, 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Katipliğe Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU atanmıştır. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Harun YILDIZHAN görevlendirmiştir.
2. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi önerilmiştir. Öneri, yapılan oylamada 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ayrı maddeler olarak yer almıştır.
3. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablolarının Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi önerildi. Öneri yapılan oylamada 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.
4.1. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Güldoğan 0 ret oyuna karşı 88.748.935,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.3. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Ender 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Hacıislamoğlu 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Üyesi Önder Koç 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
5.
Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil) yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tamamı toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri onaya sunuldu.
28 Haziran 2018 Tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıllığına seçilmiş olan Evren GÜLDOĞAN ve Harun YILDIZHAN'ın üyeliklerinin devamına oybirliği ile karar verildi.
İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine
Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.)
İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Cad No:375 A Blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir ) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ödeme yapılması önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak dağıtıma esas kar bulunmadığından karın dağıtılmaması önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun 17 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun 7 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesi 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-2 Şirket'in Unvanı
Şirketin Unvanı: "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Esas sözleşmede bunda sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır.
Yeni Şekli
Madde-2 Şirket'in Unvanı
Şirketin ünvanı "SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş." şeklindedir. Esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli / Madde-3 Amaç ve Konusu
A. Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
B. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.
C. Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.
Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydiyle ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla ŞİRKET, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.
1. Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı, mevzuat dairesinde ithal etmek, mutemetlik yolu ile dahi ithalat yapmak.
2. ŞİRKET, konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, alınan ihaleleri kendisi yapmak veya başkalarına yaptırmak, ihaleleri devretmek, teklifler vermek, teminatlar yatırmak ve iadesini istemek.
3. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak.
4. ŞİRKET konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri acentelik, komisyonculuk ve mümessillik yapmak.
5. ŞİRKET maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gemi dahil gayrimenkul mallar ve haklar satın almak, ifraz ve tevhit etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.
6. ŞİRKET, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek.
7. ŞİRKET konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilmek.
8. ŞİRKET'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, borç alma sözleşmeleri yapmak, kefalette bulunmak.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, iştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari işletme rehni, kefalet, banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları, rehin ve ipotekleri fek etmek, Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, işletme rehni ve menkul rehni vermek, alacaklarını temlik etmek, benzeri garantileri vermek
11. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, kullanmak, ahardan kiralamak, kiraya vermek.
12. ŞİRKET maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için mağaza satış merkezi ile depolar teşhir galerileri açmak, işletmek.
13. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince ŞİRKET'in konusu ile ilgili ticaret işlerini gerçekleştirmek.
14. ŞİRKET maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek.
15. SPKn'nun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.
16. SPKn'nun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilmek, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilmek.
17. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.
18. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.
19. ŞİRKET, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride ŞİRKET için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum ŞİRKET genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, ŞİRKET'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası (SPK)'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.
Yeni Şekli
Madde-3 Amaç Konusu
A. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamları, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamları ve rüzgar türbini aksamları taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
B. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışıksız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
C. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.
D. Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.
1. Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı mevzuat dairesinde ithal ve ihraç etmek.
2. Şirket'in konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, alınan ihaleleri yapmak veya başkalarına yaptırmak, ihaleleri devretmek, teklifler vermek, teminatlar yatırmak ve iadesini istemek.
3. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak.
4. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işlerine ilişkin acentelik, komisyonculuk ve mümessillik yapmak.
5. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gemi dahil gayrimenkul mallar ve haklar satın almak, ifraz ve tevhit etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.
6. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek ve sair işlemler gerçekleştirmek.
7. Şirket konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilmek.
8. Şirket'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, borç alma sözleşmeleri yapmak, kefalette bulunmak.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, iştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari işletme rehni, kefalet, banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları, rehin ve ipotekleri fek etmek, Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, işletme rehni ve menkul rehni vermek, alacaklarını temlik etmek, benzeri garantileri vermek.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, kullanmak, üçüncü kişilerden kiralamak, kiraya vermek.
12. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için mağaza satış merkezi ile depolar teşhir galerileri açmak, işletmek.
13. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince Şirket'in konusu ile ilgili ticaret işlerini gerçekleştirmek.
14. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü sanal olanlar dahil ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilmek, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilmek.
17. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.
18. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.
19. Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
20. Şirket faaliyetlerinin ve kurumsal kimliğinin tanıtımını yapmak için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olanın yanı sıra yeni internet siteleri, sosyal medya hesapları, elektronik ve basılı dergiler, diğer elektronik ve basılı yayınlar, elektronik ve basılı ilan ve duyurular hazırlayabilir, bunlara reklam alabilir, ilgililere dağıtımını yapabilir, ticari ileti gönderebilir, üçüncü kişiler tarafından yayımlanan elektronik ve basılı mecralarda reklam verebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Şirket'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması şarttır.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.
Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-6 Sermaye ve Paylar
Şirket 2499 sayılı SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 01/06/2012 tarih ve 18/616 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.
SPK'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için SPK'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.
Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları SPK düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Yeni Şekli
Madde-6 Sermaye ve Paylar
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (beş yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 25.750.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 11.573.033,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.
Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-8 Şirketi Temsil ve İlzam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
ŞİRKET'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, TTK., SPKn ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.
ŞİRKET tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve ŞİRKET'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulu, kabul edeceği ve yayınlayacağı bir yönetmelik ve imza sirküleri ile genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve şeflerine de belli sınırlar içimde çift imza ve ilzam yetkisi verebilir.
Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder
Yeni Şekli
Madde-8 Şirketin Temsil ve Yönetimi
Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Genel kurulun devredilemez yetkileri saklıdır.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
17. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-14 Toplantılarda Komiser Bulunması
Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantıları ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
Yeni Şekli
Madde-14 Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tarafından zorunlu kıldığı durumlarda genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulacaktır. Bu yükümlülüğe uyulmaksızın alınan genel kurul kararları geçerli değildir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
18. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-15 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı
Yönetim kurulu, her ay ve Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla karar alınır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Yeni Şekli
Madde-15 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkan'ın, Başkan Yardımcısı'nın ya da bir üyenin çağrısı üzerine toplanır.
Çağrı gündem belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az beş gün önce yazılı olarak yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu derhal toplanabilir. Ancak böyle durumlarda en az dört Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti aranır.
Üyelerden birinin görüşme talebi bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda bir Yönetim Kurulu üyesinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife karar alma nisaplarına göre yeterli çoğunluğun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyuyla alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Ret oyu veren üye, kararın altında ret gerekçesini ayrıca yazarak imzalar. Emredici hükümler saklıdır.
Yönetim Kurulu toplantıları ilgili mevzuata riayet edilmesi kaydıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri toplantı sırasında veya dışında Şirket'in tüm iş ve işlemlerine ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgeyi masrafı Şirket'e ait olmak üzere talep edebilir, inceleyebilir ve nüshalarını alabilir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
19. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-19 Payların Devri
A Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup pay defterine kayıtla hüküm ihtiva eder.
Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı):
Devredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket'teki payları oranında satılacaktır.
Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde diğer A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olmak kaydıyla tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir.
Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde yönetim kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
B grubu payların devri serbesttir.
Yeni Şekli
Madde-19 Payların Nevi ve Devri
A Grubu hisseler nama yazılıdır. B Grubu paylar hamiline yazılıdır.
A Grubu ve B Grubu payların devri serbesttir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
20. Dilekler ve sorular görüşüldükten sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:29'da kapatılmıştır.
İşbu tutanak mahallinde Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır.
10 Eylül 2020

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.09.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SAYAS OGK TT 20200910.pdf - Tutanak
EK: 2 SAYAS OGK HLB 20200910.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçarını doğurur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878370


BIST'
15:579.626
Değişim :  1,06% |  101,07
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.655
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
MAGEN 19,58 344.168.636 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 148.907.117 % 9,98  
SMART 45,00 105.796.470 % 9,97  
EDIP 19,65 19.732.471 % 9,96  
15:55 Alış Satış %  
Dolar 32,5823 32,5892 % 0,35  
Euro 34,8312 34,8485 % 0,34  
Sterlin 40,3041 40,5061 % 0,20  
Frank 35,6584 35,8371 % 0,57  
Riyal 8,6284 8,6716 % 0,06  
15:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,27 28,30 % 0,66  
Platin 929,04 930,41 % 0,66  
Paladyum 1.006,18 1.008,70 % 0,66  
Brent Pet. 86,62 86,62 % 0,66  
Altın Ons 2.380,49 2.380,87 % 0,66