***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 18:41***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 21.027.099.075 17.808.667.101
Satışların Maliyeti
28 -19.490.961.819 -16.334.135.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.536.137.256 1.474.531.918
BRÜT KAR (ZARAR)
1.536.137.256 1.474.531.918
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -155.162.924 -126.987.553
Pazarlama Giderleri
29-30 -737.156.727 -644.740.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 688.965.922 806.692.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -681.024.014 -694.782.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.759.513 814.713.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 174.802.829 94.360.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -122.937 -377.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
826.439.405 908.696.307
Finansman Giderleri
33 -71.723.734 -16.803.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
754.715.671 891.892.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.917.275 -196.993.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -175.516.938 -187.922.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
586.798.396 694.899.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
586.798.396 694.899.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
231.654.721 207.633.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 73.661.652 62.075.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 15.211.379 23.552.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 17.492.593 12.828.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-93.035.624 -73.541.760
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -158.627.523 -82.731.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 65.591.899 9.190.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.170.101 -7.395.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 167.917.275 196.993.293
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -8.850.321 -4.503.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 70.427.868 -2.376.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.358.688 161.408.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -861.704.779 -861.200.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 14.438.611 7.982.268
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -421.451.765 -313.181.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.326.786 -3.926.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.215.031.767 1.381.080.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -19.944.662 -18.951.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 7.672.270 1.417.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -9.073.344 -31.812.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
742.094.429 1.063.941.090
Ödenen Faiz
33 -65.591.899 -9.190.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -12.097.613 -18.498.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -165.412.747 -184.475.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.859.281 -17.792.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 10.422.093 5.985.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -184.061.910 -107.964.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 12.153.013 1.455.017
Alınan Faiz
32 158.627.523 82.731.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-305.176.695 68.433.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 55.516.377 245.795.114
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -245.795.114 -106.845.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.319.558 -8.415.635
Ödenen Temettüler
27 -105.578.400 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.956.194 902.418.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.956.194 902.418.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.092.525.405 190.106.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.283.481.599 1.092.525.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.283.481.599 1.092.525.405
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
5.375.805.509 4.652.782.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 434.661 1.029.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.375.370.848 4.651.753.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
126.954.496 108.212.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 126.954.496 108.212.917
Stoklar
13 2.179.891.690 1.758.439.925
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.109.517 8.782.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 81.467.879 60.125.052
ARA TOPLAM
9.057.710.690 7.680.868.991
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.057.710.690 7.680.868.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.193.289 1.157.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 38.529.505 51.399.525
Maddi Duran Varlıklar
18 758.599.771 639.056.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
27.451.072 38.200.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.669.411 31.917.581
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.475.010 723.180
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 70.496.592 58.560.575
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.939.640 820.291.915
TOPLAM VARLIKLAR
9.986.650.330 8.501.160.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 64.835.934 254.210.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.368.822 2.854.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.368.822 2.854.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.467.112 251.355.814
Banka Kredileri
8 55.516.377 245.795.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.950.735 5.560.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
5.991.009.249 4.910.618.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 128.075.497 91.817.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.862.933.752 4.818.800.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 57.345.817 44.547.705
Diğer Borçlar
29.641.180 22.802.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 194.911 30.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 29.446.269 22.772.020
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 15.343.440 7.671.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 32.717.489 22.613.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.523.812 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.523.812 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 93.498.991 17.166.484
ARA TOPLAM
6.287.915.912 5.281.850.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.287.915.912 5.281.850.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 22.368.244 32.591.724
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.051.885 14.934.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.051.885 14.934.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.316.359 17.657.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.316.359 17.657.129
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.174.125 46.527.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 56.174.125 46.527.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 52.666.166 49.441.003
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.208.535 128.560.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.419.124.447 5.410.410.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.567.512.402 3.090.731.521
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.210.509 -59.765.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.210.509 -59.765.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -64.210.509 -59.765.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 185.255.288 145.186.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.238.671.995 1.689.415.365
Net Dönem Karı veya Zararı
586.795.628 694.895.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 13.481 19.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.567.525.883 3.090.750.651
TOPLAM KAYNAKLAR
9.986.650.330 8.501.160.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.857.260 694.895.542 683.038.282 3.991 683.042.273
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.444.747 586.795.628 582.350.881 2.751 582.353.632
Kar Payları
27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
586.798.396 694.899.587
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.444.764 -11.857.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.555.955 -14.821.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.111.191 2.964.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.111.191 2.964.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.444.764 -11.857.314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
582.353.632 683.042.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.751 3.991
Ana Ortaklık Payları
582.350.881 683.038.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910547


BIST18:051.443
Değişim :  -0,80% |  -11,69
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.457
En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 41,80 553.572 % 10,00  
MRSHL 277,20 4.991.399 % 10,00  
EUKYO 7,07 11.411.262 % 9,95  
TUREX 10,21 84.372.213 % 9,90  
BOBET 6,03 405.791.355 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5507 8,5713 % 0,16  
Euro 10,3450 10,3550 % 1,92  
Sterlin 12,0106 12,0708 % 0,84  
Frank 9,4846 9,5418 % 1,14  
Riyal 2,2740 2,2854 % 1,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -2,92  
Altın Gr. 511 511 3,13  
Cumhuriyet 3.394 3.445 63,00  
Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,64 27,67 -0,01  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,00  
B. Petrol 74,37 74,37 0,13