***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2022 14:21
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 01.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
15 - 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
17 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
01 Haziran 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 27 Nisan 2022 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet pay iştirak etmiştir. 2.211.011,168 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde yapılmak üzere ertelenmişti.
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 26.05.2022 tarih ve 74979599 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hilal Cebeci Meşe ve Sayın Salim Çelik' in gözetiminde toplandı.
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mayıs 2022 ve 10571, sayılı nüshasının 12-13 sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:
• 23.863,987656 sermayesini teşkil eden 23.863,987656 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
• 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 2.224.523,649656 sermayesini teşkil eden 2.224.523,649656 adet payın toplantıda temsil edildiği,
28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.
Bu günkü toplantıda (01 Haziran 2022) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 2.224.523,649656 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu) ‘nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu), TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak yazmanı olarak : Vittorio Franco ‘yu
Oy toplama memuru olarak : Eliya Alharal ( Vitali Oğlu) 'ı
Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere: Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı oylanarak 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2021 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları ayrı ayrı oylanarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, Katılanların oy birliği ile ibra edildi.
7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine
Şirket 2022 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, A grubu hisse sahipleri olan Medusa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer A grubu paydaşı Yönetim Kuruluna
Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın
Vittorio FRANCO'nun , Sol ALHARAL'ın , Hülya ŞAHİN'in ve Serdar USLULAR'ın
3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını önerdi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Teklif Edilen Yönetim Kurulu adaylarının seçimi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, oya sunuldu. katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı gerçekleşen ve 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
Şirket 2021 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1'i oranında üst sınır Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
17. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 14:37 de son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 01 06 2022 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
T.C.İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 21-06-2022 Tarihinde tescil edilmiş olup 22-06-2022 Tarih ve 10604 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 68.sayfasında İlan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038659


BIST
10:262.422
Değişim :  0,70% |  16,80
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.423
En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:26
ISSEN 27,50 9.217.457 % 7,42  
BMSCH 11,66 37.857.321 % 7,07  
IZFAS 5,23 1.829.882 % 5,66  
GESAN 44,32 73.032.946 % 5,47  
MAKIM 16,08 117.043.091 % 5,44  
10:26 Alış Satış %  
Dolar 16,7094 16,7321 % 0,20  
Euro 17,4687 17,4805 % -0,27  
Sterlin 20,1761 20,2773 % -0,46  
Frank 17,3919 17,4967 % -0,10  
Riyal 4,4420 4,4642 % 0,15  
10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -9,77  
Altın Gr. 964 964 -5,68  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.424 6.523 -67,00  
Yarım 3.144 3.189 -33,00  
Çeyrek 1.575 1.594 -17,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,93 -0,35  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,22  
B. Petrol 109 109 -0,15