***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2018 08:39***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.03.2018
Genel Kurul Tarihi 17.04.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Barabaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Darphane Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
7 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Dilek ve öneriler,
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gündem-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet-2017.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı-2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Vekalet Örneği-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bilgilendirme Dökümanı-2017 Güncelleme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
17 Nisan 2018 Tarih, Saat 15:00'da Yapılan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 33638928 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2018 Tarih ve 9542 sayılı nüshasında, 15.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 52.000.000 adet hisseden, 4.481.726 TL' lik sermayeye karşılık 4.481.726 adet hissenin asaleten, 41.701.259 TL'lik sermayeye karşılık 41.701.259 adet hissenin vekaleten, 71.013 TL' lik sermayeye karşılık 71.013 adet hissenin tevdi eden temsilci olmak üzere toplam 46.253.998 TL'lik sermayenin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı hissedarlarımızdan Sn. Avni Çelik' i temsilen toplantıya katılan Şirket Genel Müdürü Sn. Mahmut Sefa Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına Sn. Murat Parmakçı' nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına, Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat Parmakçı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Serkan Balaban atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2017 yılı Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okunmak suretiyle tamamının okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ve okunmuş raporlar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul, 2017 yılı içinde yapılan kiralama işlemleri konusunda bilgilendirildi. Buna göre kiralama işlemlerinde ekspertiz değerinin altında kiralama yapılmadığı bilgisi toplantıya katılanlarla paylaşıldı.
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5) Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili kararı müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Ek/1'de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre oluşan 70.335.221,00 TL, net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedekler olarak ayrılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih KIVANÇ, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK' ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak, Merkez Mahallesi Erenler Caddesi Armoni Sitesi D Blok No:14A İç Kapı No:31 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden 39118075082 T.C. Kimlik numaralı Sn. Levent YILDIRIM ve Yayla Mahallesi 1612 Sokak No:15 Merkez/Isparta adresinde ikamet eden 42988399530 T.C. Kimlik numaralı Sn. Altan Raşit Civan' ın 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri 71.013 olumsuz oya karşılık 46.182.985 olumlu oy sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin 2017 yılında olduğu gibi net 7.000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3.500 TL olarak devamı, 71.013 olumsuz oya karşılık 46.182.985 olumlu oy sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.
7) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verildi. 2018 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi 71.013 olumsuz oya karşılık 46.182.985 olumlu oy sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10) Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilen "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
11) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
12) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Murat Parmakçı Hakan Aydın Fatih Doğan Abdurrahman Ayaz


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Tutanak-2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun-2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
17.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680981


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02