***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 18:24
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -47.361 12.982 0 0 643.407 0 0 609.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 68.918 45.999 2.003.748 0 643.407 0 0 12.022.485
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 0 3.106.517 0 0 14.550.311
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 6.856 73.439 573.748 0 3.106.517 0 0 14.550.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -38.158 -33.039 0 0 1.310.208 0 0 1.239.011
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(10.2.1) 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 -31.302 40.400 3.680.265 0 1.310.208 0 0 18.789.322


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.828.774 252.091.326 263.920.100 7.758.289 218.440.007 226.198.296
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 516.696 27.929.650 28.446.346 479.825 25.587.183 26.067.008
Teminat Mektupları
0 230.777 230.777 0 114.634 114.634
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 230.777 230.777 0 114.634 114.634
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
516.696 27.698.873 28.215.569 479.825 25.472.549 25.952.374
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.278.464 120.466.421 127.744.885
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 6.741 6.593 13.334
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 6.741 6.593 13.334
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.271.723 120.459.828 127.731.551
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.020.441 147.386.585 157.407.026 7.271.723 120.459.828 127.731.551
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.291.637 76.775.091 78.066.728 0 72.386.403 72.386.403
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 63.102.406 63.102.406 0 67.190.623 67.190.623
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 48.428.622 48.428.622 0 44.286.238 44.286.238
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.673.784 14.673.784 0 22.904.385 22.904.385
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.291.637 13.672.685 14.964.322 0 5.195.780 5.195.780
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
73.062 61.380 134.442 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
36.640 30.690 67.330 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
36.422 30.690 67.112 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.218.575 13.611.305 14.829.880 0 5.195.780 5.195.780
Swap Para Alım İşlemleri
1.218.575 6.188.205 7.406.780 0 2.619.142 2.619.142
Swap Para Satım İşlemleri
0 7.423.100 7.423.100 0 2.576.638 2.576.638
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.516.654 526.264.980 564.781.634 16.063.604 495.481.365 511.544.969
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
313.702 3.261.332 3.575.034 349.952 3.326.358 3.676.310
Menkul Kıymetler
0 97.363 97.363 0 88.616 88.616
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
294.412 2.916.010 3.210.422 330.662 3.002.827 3.333.489
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 247.959 267.249 19.290 234.915 254.205
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
38.202.952 523.003.648 561.206.600 15.713.652 492.155.007 507.868.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.345.428 778.356.306 828.701.734 23.821.893 713.921.372 737.743.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.591.053 1.832.481
Alınan Faizler
2.574.942 1.450.943
Ödenen Faizler
-599.216 -363.737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
304.238 151.438
Elde Edilen Diğer Kazançlar
63.003 62.004
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 8.094 11.467
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-110.425 -67.982
Ödenen Vergiler
-69.382 -58.873
Diğer
-580.201 647.221
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.400.754 -417.019
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
44.969
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.843.913 -33.937.024
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-288.855 -289.540
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.950.373 32.938.580
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-218.359 825.996
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.809.701 1.415.462
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
542.732 901.453
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-840 -170
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-122.860
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.224
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -757.337 -1.500
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 1.426.186 899.750
Diğer
-2.417 -1.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.090.063 -4.145.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-906.676 -4.143.644
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.261 -2.202
Diğer
(10.2.1) 3.000.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
491.302 770.462
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.314.396 -1.058.469
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.478.844 11.670.056
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.793.240 10.611.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.310.208 643.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.197 -34.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71.197 -34.379
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-38.158 -47.361
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-33.039 12.982
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.239.011 609.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.233.506 19.673.482 23.906.988 5.678.743 16.910.898 22.589.641
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.106.345 16.700.031 20.806.376 5.553.833 13.926.977 19.480.810
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 3.371 11.103.746 11.107.117 1.057 11.299.208 11.300.265
Bankalar
4 243.978 5.596.285 5.840.263 3.223.642 2.627.769 5.851.411
Para Piyasalarından Alacaklar
3.859.941 0 3.859.941 2.329.447 0 2.329.447
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-945 0 -945 -313 0 -313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 198.021 198.021 0 178.275 178.275
Devlet Borçlanma Senetleri
0 135.859 135.859 0 123.843 123.843
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 62.162 62.162 0 54.432 54.432
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 120.002 1.515.376 1.635.378 124.910 1.266.557 1.391.467
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.515.376 1.515.376 7.380 1.266.557 1.273.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
120.002 0 120.002 117.530 0 117.530
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 7.159 1.260.054 1.267.213 0 1.539.089 1.539.089
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.159 1.140.374 1.147.533 0 1.442.689 1.442.689
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 119.680 119.680 0 96.400 96.400
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.653.316 286.668.606 316.321.922 17.695.312 279.735.754 297.431.066
Krediler
7 26.603.333 280.535.033 307.138.366 15.355.184 272.769.872 288.125.056
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 3.694.986 6.133.573 9.828.559 2.991.563 6.965.882 9.957.445
Devlet Borçlanma Senetleri
3.694.986 6.133.573 9.828.559 2.991.563 6.965.882 9.957.445
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-645.003 0 -645.003 -651.435 0 -651.435
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
İştirakler (Net)
9 73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.129 0 8.129 9.714 0 9.714
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
14.412 0 14.412 12.754 0 12.754
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.412 0 14.412 12.754 0 12.754
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 1.983 0 1.983 2.008 0 2.008
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.718.305 590.483 2.308.788 1.152.594 1.106.703 2.259.297
VARLIKLAR TOPLAMI
35.702.651 306.932.571 342.635.222 24.624.125 297.753.355 322.377.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 14.020.027 252.464.260 266.484.287 3.585.529 246.779.845 250.365.374
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
405.916 5.323.563 5.729.479 0 6.517.681 6.517.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 40.189.780 40.189.780 0 37.284.304 37.284.304
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 40.189.780 40.189.780 0 37.284.304 37.284.304
FONLAR
49.851 642.932 692.783 17.918 228.878 246.796
Müstakrizlerin Fonları
49.838 642.932 692.770 17.905 228.878 246.783
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 40.224 123.145 163.369 0 116.977 116.977
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
40.224 81.003 121.227 0 19.580 19.580
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 42.142 42.142 0 97.397 97.397
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 2.478 0 2.478 3.713 2.210 5.923
KARŞILIKLAR
6 752.890 0 752.890 743.337 0 743.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
137.175 0 137.175 139.929 0 139.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
615.715 0 615.715 603.408 0 603.408
CARİ VERGİ BORCU
7.1 21.546 0 21.546 12.995 0 12.995
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.908.539 2.766.765 5.675.304 2.999.127 2.524.710 5.523.837
Krediler
0 2.766.765 2.766.765 0 2.524.710 2.524.710
Diğer Borçlanma Araçları
2.908.539 0 2.908.539 2.999.127 0 2.999.127
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 165.391 3.968.593 4.133.984 3.045.112 3.964.833 7.009.945
ÖZKAYNAKLAR
8 18.872.794 -83.472 18.789.322 14.575.534 -25.223 14.550.311
Ödenmiş Sermaye
13.800.000 0 13.800.000 10.800.000 0 10.800.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.249 0 -10.249 -10.249 0 -10.249
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
92.570 -83.472 9.098 105.518 -25.223 80.295
Kar Yedekleri
3.680.265 0 3.680.265 573.748 0 573.748
Yasal Yedekler
725.094 0 725.094 569.768 0 569.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.955.171 0 2.955.171 3.980 0 3.980
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.310.208 0 1.310.208 3.106.517 0 3.106.517
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.310.208 0 1.310.208 3.106.517 0 3.106.517
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.239.656 305.395.566 342.635.222 24.983.265 297.394.215 322.377.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.708.460 1.454.999
Kredilerden Alınan Faizler
2.253.738 1.166.877
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
39.758 71.932
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
155.649 54.908
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
246.776 160.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.121 60
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
30.513 17.605
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
213.142 142.860
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.539 757
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.532.778 -944.509
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-774.044 -508.537
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -8
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-710.167 -422.574
Kiralama Faiz Giderleri
-174 -473
Diğer Faiz Giderleri
-48.393 -12.917
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.175.682 510.490
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
168.148 81.400
Alınan Ücret ve Komisyonlar
343.039 176.603
Gayri Nakdi Kredilerden
132 62
Diğer
342.907 176.541
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-174.891 -95.203
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-174.891 -95.203
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 120.414 155.287
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
339 1.943
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
562.889 996.036
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-442.814 -842.692
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 62.664 60.061
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.526.908 807.238
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -48.097 -43.245
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -18.023 -12.114
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-99.579 -62.009
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -51.001 -46.463
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.310.208 643.407
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.310.208 643.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.310.208 643.407
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.310.208 643.407
Grubun Karı (Zararı)
1.310.208 643.407
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,10702000 0,06941000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030338


BIST
18:052.419
Değişim :  1,18% |  28,25
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.427
En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GZNMI 40,48 108.621.154 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
ULUUN 12,55 300.323.565 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4540 15,4556 % 0,47  
Euro 16,1075 16,1359 % 0,81  
Sterlin 18,8952 18,9900 % 1,17  
Frank 15,3714 15,4640 % 0,80  
Riyal 4,1122 4,1328 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -10,18  
Altın Gr. 901 901 1,35  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 21,09 21,14 0,43  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,27  
B. Petrol 112 112 4,07