***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.09.2019 13:03
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 09.08.2019
Genel Kurul Tarihi 25.09.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
7 - Şirketimizin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 2018 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilek ve Teminler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TÜMOSAN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2018 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2018 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2018 hazirun listesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
25/09/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2018 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 25 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/09/2019 tarih ve 47904872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20 Ağustos 2019 tarih ve 9891 sayılı nüshası 192'inci sayfasında ve 27 Ağustos 2019 tarih ve 9896 sayılı nüshası 32'inci sayfasında düzeltme ilanı Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 70.089.156 TL'lik sermayeye karşılık 70.000.020 adet payın vekaleten, 89.136 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Muzaffer ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Muzaffer ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kamil Kerim Köktürk'ün seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması yönünde ki teklifi oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine ,14120928120 T.C. Kimlik numaralı Barbaros Mahallesi, Veysipaşa Sokak, 9-2/8, Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Ahmet ALBAYRAK, 14114928358 T.C. kimlik numaralı Barbaros Mahallesi, Veysipaşa Sokak, 9-11/8, Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Nuri ALBAYRAK, 14057930234 T.C. kimlik numaralı Barbaros Mahallesi, Veysipaşa Sokak, 9-11/6, Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Muzaffer ALBAYRAK, 13925934602 T.C. kimlik numaralı Barbaros Mahallesi, Veysipaşa Sokak, 9-2/9, Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Mesut Muhammet ALBAYRAK, 51196674278 T.C. kimlik numaralı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yeşilay Caddesi, No:5A/115 Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim Turan EROL, 28391027888 T.C. Kimlik numaralı Cennet Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, Sevgi Apartmanı, No:49/4 Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde mukim Kahraman GÜVENDİ' nin 3 yıl süre ile seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelere aylık 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesine 72.089.136 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılı için de kurum ve kuruluşlara 103.000 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 500.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının %3 olarak belirlenmesine 72.089.136 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 72.089.136 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2018 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi 72.089.136 adet kabul, 20 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler dinlendi ve Genel Müdürümüz Sn. Kurtuluş Öğün üretim ve fabrika ile ilgili bilgilendirme yaparak toplantıya son verildi.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK MUZAFFER ALBAYRAK
Tutanak Yazmanı
KAMİL KERİM KÖKTÜRK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788609


BIST18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9460 17,9556 % 0,10  
Euro 18,5050 18,5227 % -0,05  
Sterlin 21,8074 21,9167 % -0,12  
Frank 18,9737 19,0880 % -0,11  
Riyal 4,7648 4,7887 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,70  
Altın Gr. 1.031 1.032 -1,13  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.900 6.983 -9,00  
Yarım 3.362 3.414 -4,00  
Çeyrek 1.686 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,24 20,27 -0,06  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,04  
B. Petrol 99 99 0,07