***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2017 14:35
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 13.06.2017
Genel Kurul Tarihi 18.07.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5 - Şirketimizin 2016 yılında elde ettiği karın dağıtımı ile ilgili karar oluşturulması,
6 - Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi istifası ve yerine üye olarak atanması,
7 - Şirketimizin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
8 - Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 2016 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilek ve Teminler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Genel_Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TÜMOSAN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
18/07/2017 tarihinde yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2016 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 18 Temmuz 2017 Salı günü, saat 10:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/07/2017 tarih ve 26564393 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Haziran 2017 tarih ve 9350 sayılı nüshası 191'inci sayfasında Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 75.557.134,156 TL'lik sermayeye karşılık 75.557.134,156 adet payın vekaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Muzaffer ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Muzaffer ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kamil Kerim Köktürk'ün seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı. 2016 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar'ın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.T.K.'nun 363. maddesi uyarınca atanan Turan Erol'un yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılı için de kurum ve kuruluşlara 810.000 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının %3 olarak belirlenmesine 76.435.522,156 adet oy ile kabul, 103.726 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
9. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 76.435.522,156 adet oy ile kabul,103.726 adet oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. 2016 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi 76.435.522,156 adet kabul oyu, 103.726 adet red oyu ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 76.435.522,156 adet kabul oyu, 103.726 adet red oyu kullanılmıştır.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
HAKAN ÖZKAN MUZAFFER ALBAYRAK
Tutanak Yazmanı
KAMİL KERİM KÖKTÜRK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.07.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 yılı TÜMOSAN genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Temmuz 2017 Salı günü saat 10:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619692


BIST
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34