***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 20:40***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -3.732.123 0 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
322.359 0 24.185.452 24.507.811 -112.466 24.395.345
Dönem Karı (Zararı)
24.185.452 24.185.452 -113.739 24.071.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
322.359 0 322.359 1.273 323.632
Sermaye Arttırımı
1.437.412 1.437.412
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -3.409.764 0 39.311.954 296.549.440 24.185.452 645.033.954 4.335.437 649.369.391
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 0 39.311.954 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
55.706.816 55.706.816 55.706.816
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
65.513.737 -65.513.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.311 0 -178.328.869 -178.378.180 -5.811.501 -184.189.681
Dönem Karı (Zararı)
-178.328.869 -178.328.869 -5.812.070 -184.140.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.311 0 -49.311 569 -48.742
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
-14.400.000 14.400.000
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -4.627.080 0 39.311.954 417.769.993 -178.328.869 562.522.870 -2.054.276 560.468.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.910.906 40.698.562
Dönem Karı (Zararı)
-184.140.939 24.071.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
257.405.426 -34.932.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 6.209.771 1.595.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
385.006 257.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
385.006 257.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.271.454 -273.045
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -14.354.094 -11.183.713
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 21.625.548 10.910.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
339.659.901 50.580.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.345.485 -85.162.644
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.439 -574.437
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-37.771.046 -84.588.207
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -17.675.861 -1.660.989
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -268.927
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -268.927
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.099.360 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.714.491 52.926.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.617 38.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.617 38.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.922.258 -4.179.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.235.746 38.551.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.235.746 38.551.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.010.913 19.062.545
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.010.913 19.062.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.801 -546.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.801 -546.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.978.978 42.065.706
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-68.072 -644.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -722.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.889.483 -112.521.082
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 268.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 268.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.141.967 -123.921.602
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -25.141.967 -123.921.602
Alınan Temettüler
3.826 4.259
Alınan Faiz
14.248.658 11.127.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.155.469 45.734.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 36.809.582 86.072.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -50.432.898 -31.555.752
Ödenen Faiz
6 -19.532.153 -8.782.245
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.865.954 -26.087.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.865.954 -26.087.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.317.550 143.260.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 183.183.504 117.172.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 183.335.543 126.364.153
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
548.636 435.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
548.636 435.019
Diğer Alacaklar
22.662.334 19.438.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 21.511.614 19.061.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.150.720 376.603
Peşin Ödenmiş Giderler
723.740 762.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
723.740 762.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 684.439 771.619
Diğer Dönen Varlıklar
4.025.646 697.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.025.646 697.830
ARA TOPLAM
211.980.338 148.469.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.980.338 148.469.684
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
86.473.256 77.764.380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 80.867.700 77.701.140
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.605.556 63.240
Diğer Alacaklar
61.421.743 61.640.591
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 60.892.821 61.111.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
528.922 528.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 881.099.268 792.589.283
Maddi Duran Varlıklar
8 212.446.085 193.788.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 57.028.184 56.754.068
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 12.110.645 0
Diğer Duran Varlıklar
15.776.995 17.143.477
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.776.995 17.143.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.326.356.176 1.199.679.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.538.336.514 1.348.149.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.191.865 90.540.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 157.191.865 90.540.990
Ticari Borçlar
32.026.112 48.754.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 32.026.112 48.754.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
437.759 240.158
Diğer Borçlar
1.986.837 2.208.941
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 599.980 1.001.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.386.857 1.207.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
612.404 315.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
612.404 315.958
ARA TOPLAM
192.254.977 142.060.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.254.977 142.060.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 771.849.284 510.370.180
Ticari Borçlar
12.492.829 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.492.829 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
433.143 351.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
433.143 351.727
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 5.577.404
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
785.612.943 517.137.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
977.867.920 659.198.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
562.522.870 685.194.234
Ödenmiş Sermaye
11 255.600.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1118:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5292 7,5357 % 0,32  
Euro 9,0115 9,0192 % 0,03  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.693 -4,24  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,28 25,33 -0,05  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,02  
B. Petrol 66,97 66,97 2,90