***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2020 15:56***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.04.2020
Genel Kurul Tarihi 28.05.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2020 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - 2019 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2019 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi
16 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı060520.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document060520.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 28 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 10.30'da Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00054539747 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanmıştır.
Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:
· Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 30 Nisan 2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 6 Mayıs 2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde ayrıca 27 Nisan 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 8 Mayıs 2020 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 255.600.000 adet paydan 2.179.735,432 adet payın asaleten, 140.219.304,747 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 142.399.040,179 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına SEDA AKKUŞ TECER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Saffet Batu Aksoy tarafından açılmış ve Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir.
COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle
- Divan Başkanlığı'na Sayın Saffet Batu Aksoy,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Eda Yüksel ile Sayın Seda Gümüş,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
Divan Başkanı Sayın Saffet Batu Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması hususu Genel Kurul'un Onayına sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususu 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
2019 yılı faaliyetlerine ait 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 140.289.316 oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 2019 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
2019 yılı finansal tabloları (Bilânço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. 2019 yılı finansal tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ergen yerine atanacak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için yapılan oylamada Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Sayın Lale Ergin değerlendirilmiş olup, Kemer Country Evleri Eski İstanbul Yolu No:7 Göktürk / Eyüp İstanbul adresinde mukim 25120507574 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Lale Ergin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 247.896- TL ücret ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 3.700.931- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
2020 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen ticaret sicil numarası 479920, mersis numarası 0-4350-3032-6000017, vergi dairesi Boğaziçi Kurumlar V.D.,vergi numarası 4350303260, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 2.131.380 ret oyuna karşılık 140.267.661 oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararının müzakeresi sonucu COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2019 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 29.745.973,16 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklif, 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.
2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlere ilişkin bilgiye 31.12.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2019 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2019 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.
Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.
Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.06.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUNKAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Meeting Minutes ENG.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 15 Haziran 2020 tarih ve 10097 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851209


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4060 7,4251 % 0,98  
Euro 8,9595 8,9851 % 0,32  
Sterlin 10,3182 10,3700 % 0,48  
Frank 8,1268 8,1757 % 0,55  
Riyal 1,9711 1,9810 % 0,84  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -44,60  
Altın Gr. 411 411 -7,88  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,95  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,20  
B. Petrol 65,29 65,29 -0,83