***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.05.2017 12:14***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TRCAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 03.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Conrad Oteli, Cihannüma Mahallesi Saray Cad. No: 5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - 2016 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2016 yılı içerisinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Etik İlkeler ve Mevzuata Uyum Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2016 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10.00‘da Beşiktaş - İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanmıştır.
Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:
· Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 11 Nisan 2017 tarih ve 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 05 Nisan 2017 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ayrıca 3 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 10 Nisan 2017 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 270.000.000 adet paydan 16.865.264 adet payın asaleten, 157.257.926 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 174.123.190 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili YILMAZ TECMEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Üyesi Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE BOTAN BERKER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SAMİ'nin, Yönetim Kurulu Üyesi MATTHEW JAMES BRYZA'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına ALPER EKBUL'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi gereği
- Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 168.122.719 oyla oybirliği ile seçilmişlerdir.
Divan Başkanı Sayın Erdal Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması hususu Genel Kurul'un Onayına sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususu 168.122.719 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2016 yılı faaliyetlerine ait 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. 2016 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
2016 yılı finansal tabloları (Bilânço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. 2016 yılı finansal tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve 168.122.719 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
2017 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararının müzakeresi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide mali tablolara göre, net dağıtılabilir dönem karından ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere ortaklara toplam 18.000.000 TL'nın (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,066666 TL, net 0,056666 TL) ortaklara nakden kâr payı olarak en geç 31.12.2017 tarihine kadar dağıtımına 174.123.190 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 158.400 TL ücret ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 2.524.656 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine 3.688.750 red oyuna karşı 164.433.969 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
2016 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak Aydın İmar San.ve Tic. A.Ş.'ye 332.500 TL, Koç Üniversitesi'ne 116.500 TL, PODEM'e 100.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 5.200 TL, Sabancı Üniversitesi'ne 3.000 TL, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 910 TL, Down Sendromu Derneği'ne 872 TL olmak üzere toplam 558.982 TL bağış yapıldığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.
2016 yılı içerisinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Etik İlkeler ve Mevzuata Uyum Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. İlgili revizyon aşağıdaki gibidir:
"IV. Etik Davranış Kurallarımız" bölümünde "Turcas Grubu Çalışanları "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmalarını gerektiren görevlerde bulunmaz, diğer şirket veya ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz." ifadesi "Turcas Grubu Çalışanları Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili olarak çıkar çatışması yaratan ve/veya haksız rekabetin doğmasına sebep olabilecek ve bu kapsamda "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmalarını gerektiren görevlerde bulunmaz, diğer şirket veya ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz." olarak değişmiştir.
Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlere ilişkin bilgiye 31.12.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2016 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2016 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 168.122.719 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.
Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.
Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 MKK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar dagitim tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Dividend Distribution Table_2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10.00‘da Beşiktaş - İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanmıştır

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604507


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64