***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2019 14:55
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 12.03.2019
Genel Kurul Tarihi 10.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2018 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra toplantı başkanı söz konusu faaliyet raporu hakkında özet bir bigi sundu ve söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Hamdi CURA Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2018 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Gündemin 7. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2019 tarih ve 04/05 sayılı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 35.625.471 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 34.950.502 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bülent BİRCAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.721 sayılı 16.01.2019 tarihli ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-431.02 sayılı ve 23.01.2019 tarihli izinlerine istinaden Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanımızın 500.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Şirket'in Merkezi" başlıklı 4, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29 ve "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Evraklar ve Kamuya Duyurulacak Raporlar" başlıklı 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde 1 hükmünün kaldırılmasına ilişkin maddelerin eski ve yeni şekli yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih 05/01 toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2018 yılı hesap dönemi içerisinde 53.178 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
2018 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 53.178 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
Lösemili Çocuklar Vakfı 27.078
Torbalı Spor Derneği 15.000
İftar Yemeği Organisazyonu 5.940
Torev-Torbalı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 5.160
Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un 2019 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Pay sahiplerimizden Mehmet İhsan Ayaydın sermaye artışının ne zaman yapılacağını sordu. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sedat ERKUL Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 yılına kadar uzatıldığını, kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'ye arttırıldığını ve bu kapsamda sermaye arttırımının Yönetim Kurulu uhdesinde olduğunu belirtti.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
10.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 12.04.2019 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 22.04.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757338


BIST
16:482.046
Değişim :  2,06% |  41,34
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.049
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:48
FLAP 2,86 121.382.969 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.210.804 % 10,00  
POLTK 495,50 17.288.314 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
16:48 Alış Satış %  
Dolar 13,7950 13,8010 % 0,83  
Euro 15,6261 15,6648 % 0,74  
Sterlin 18,1809 18,2721 % 0,88  
Frank 14,8923 14,9820 % 0,64  
Riyal 3,6692 3,6876 % 1,01  
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -8,42  
Altın Gr. 789 789 3,98  
Cumhuriyet 5.212 5.290 14,00  
Tam 5.190 5.322 13,09  
Yarım 2.509 2.574 6,33  
Çeyrek 1.258 1.287 3,17  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,57  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,14  
B. Petrol 75,00 75,00 -0,82