***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2021 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
6 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 13/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen "Sayın Bülent Bircan'ın ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Ümit İhsan YAYLA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. Toplatı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra toplantı başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Merih BALCI Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 16.654 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.240.063 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 02/04 sayılı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 125.803.509 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin teklifi 2.451 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.254.266 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ebgü Senem DEMİRKAN ve Ümit İhsan YAYLA'nın seçilmesine ilişkin teklifleri 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.- TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 02.04.2021 tarih 04/01 toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 65.100 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.191.617 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde 15.585 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
2020 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 15.585 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
Lösemili Çocuklar Vakfı 3.705 TL
İftar Yemeği 11.880 TL
Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un 2021 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 66.345 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.190.372 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1.206 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.255.511 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 09.04.2021 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 16.04.2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928917


BIST
11:531.948
Değişim :  1,09% |  21,10
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:53
PKENT 5.418,60 4.360.928 % 10,00  
BASCM 13,31 176.624 % 10,00  
ORCAY 18,72 67.590.360 % 9,99  
QNBFL 108,70 416.104 % 9,96  
PCILT 15,27 3.477.284 % 9,94  
11:53 Alış Satış %  
Dolar 13,6805 13,7016 % -0,70  
Euro 15,4016 15,4306 % -0,96  
Sterlin 18,0951 18,1859 % -0,77  
Frank 14,7428 14,8316 % -0,71  
Riyal 3,6324 3,6506 % -0,93  
11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 2,25  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,01  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,07  
B. Petrol 74,41 74,41 1,33