Türkiye Kalkınma Bankası kanunu yürürlüğe girdi

24.10.2018 06:47Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. hakkında kanun Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun amacı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim
Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını
kullanarak, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir
büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve
fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı
ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kâr ortaklığı
veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil, tüm kalkınma ve yatırım
bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde
yerine getirebilmesini sağlamak olarak gösterildi.
Bankanın merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları,
hesapları, faaliyet konuları ile kârının dağıtımına ilişkin hususlar
esas sözleşmesinde belirlenecek.
Kanun ile yürürlükten kaldırılan 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile
kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi
unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye
tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.
Banka kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma
planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis
edilmek suretiyle görevlendirilebilir. Bu görevlendirmelere ilişkin
usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın
hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca
belirlenecek.
Banka personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.
Bankada 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlarla Banka arasında
çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak.
Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir. Personel
istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, Banka tarafından
hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğünün ticaret siciline tescil
olmasıyla süresiz olarak kurulacak.
Türkiye Kalkınma Fonunun ve bu Fonun bünyesindeki alt fonların
kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi,
yapacağı işlemler, raporlama esasları, Fonun iç denetimi ve uygulamaya
ilişkin diğer hususlar Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğü ile belirlenir.
Türkiye Kalkınma Fonunun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri
Banka tarafından gerçekleştirilecek.
Türkiye Kalkınma Fonunun ve Fona bağlı alt fonların yapısı ve
işleyişi ile Bankanın Fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri 6/12/2012
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca
yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi değildir. Sermaye piyasası
aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak Bankanın gerek duyması
hâlinde 6362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler
izlenebilir. Türkiye Kalkınma Fonunun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili
olarak 6362 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad
altında ücret veya masraf ödenmeyecek.
Türkiye Kalkınma Fonu ve bu Fonun bünyesinde oluşturulacak alt
fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile İç Tüzüğünün tescil ve ilan
işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga
vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı
altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri
vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında
olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve
sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri
kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır.
Türkiye Kalkınma Fonu ile bu Fonun bünyesinde oluşturulacak alt
fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların
kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.
Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olduğu paylar nedeniyle
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili
mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama
ile ilgili hükümlere tabi değildir.
Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve
fonların denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran
Sayıştaya sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay
tarafından hazırlanan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması
suretiyle yapılacak.
Banka ve iştirakleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanununa, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü
ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, 2/1/1961 tarihli ve 195
sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, 5/1/1961 tarihli ve
237 sayılı Taşıt Kanununa, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları
Kanununa, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye, 12/4/1990 tarihli ve
3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununa, 18/5/1994 tarihli
ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnameye, 12 nci maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında
Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve yapım
ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabi değildir.
5411 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası Banka
hakkında uygulanmaz. Bu madde uyarınca Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından belirlenen kredilerin sınıflanması,
izlenmesi, takibe alınması, karşılık oranları ve teminatlara ilişkin
usul ve esaslar Banka Yönetim Kurulunca belirlenir. Banka tarafından
ayrılan özel karşılıklar 5411 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci
fıkrası hükmünden yararlanacak.
Bankanın kullandırdığı kredi işlemleri ile ilgili senetler,
makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler,
teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar,
münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri ve her nevi kâğıtlar,
kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarmdan Bankaca
alınacak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni
ve gayrimenkul ipoteği işlemleri, bu şirketlerin Banka emrine tanzim
edeceği senetler, reeskont senetleri damga vergisinden, noter ve tapu
harçlarından istisnadır.
Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve icranın geri
bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmaz.
Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile
açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların
icrada, iflasta veya haricen satışında Banka üzerinde kalması hâlinde
satış, devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği
ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dâhil yurt dışından temin
ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere
mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde
açacağı dava, takip ve talepler teminattan, damga, veraset ve
intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan
istisnadır.
14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer
mevzuatta 4456 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış
sayılır.
Bankada, 1/1/2021 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun
hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılmaz.
Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, 4857 sayılı Kanuna tabi
çalışmak istemeyen personel bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip eden doksan gün
içinde Bankaya bildirimde bulunur. Bu personel, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda göreve başlatılıncaya
kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilir. Bu
personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 30/9/2020
tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bildirilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen
personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün
değildir. Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen
usul ve esaslar ile gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli
olmaması hâlinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resen
aynı usulle atama teklifi yapılır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler
Banka tarafından karşılanır. Personelin nakledileceği kadro ve
pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum
ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Atama işlemi
yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en
geç on beş gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bildirilir. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme
yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkilidir. Bu Kanun ile
yürürlükten kaldırılan 4456 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
kapsamında istihdam edilen personelden bu madde uyarınca
nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez ve kıdem tazminatına
esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının
hesabında sayılır.
(3) 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmak istemeyen personelin, bu maddenin
ikinci fıkrasındaki düzenleme doğrultusunda Bankada çalışmaya devam
ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal
ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Bu kapsamdaki
personel ile Devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları
emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılır. 4046 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümlerinin uygulanmasında,
personelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirim
yapıldığı tarihteki görev ve pozisyonu için o yılın 15 Ocak
tarihindeki ücret ve diğer mali hakları esas alınır.
Bankanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut
personelinden 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre Bankada çalışmak
isteyenler bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince bir pozisyona
atanıncaya ve ücret ve mali hakları belirleninceye kadar Bankanın
ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilir ve mevcut statü, ücret
ve mali haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Bunlardan
a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne geçirildikleri
tarihten itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma
talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam
ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam
ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev
veya pozisyonları dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde
ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate
alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece ve
kademeleri de genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve
ilerletilmeye devam olunur. Bunlara Bankada geçen çalışma süreleri
için kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin
hesabında dikkate alınır.
b) İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri
ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir.
c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve
başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas
kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler,
taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına girenlerden iş
sözleşmesi 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü
maddesi kapsamında sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas
hizmet süresinin tespitinde emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri
de dikkate alınır. Ancak, bunlara emekli ikramiyesine esas hizmet
süreleri için ödenecek kıdem tazminatı, ilgilinin işçi statüsüne
geçirilmeden önceki statüsünün sona erdiği tarihteki emeklilik
keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin sona
erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak tutarı
geçemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut Yönetim Kurulu
Başkan ve üyelerinin görevleri Genel Kurulca yenileri seçilinceye
kadar devam eder.
Banka personelinden emeklilik hakkını kazanmış olanlardan bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz seksen gün içinde
emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar
hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar
için %30,
b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az
kalanlar için %40,
c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için
%50,
oranında fazla ödenir.
Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvuruları herhangi bir kayda
bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel Bankada
istihdam edilemez."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05109.537
Değişim :  0,39% |  425,58
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
PKART 10,67 33.445.436 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
AKCNS 10,45 79.080.217 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4946 8,5372 % 0,55  
Frank 7,0463 7,0887 % 0,91  
Riyal 1,7968 1,8058 % 0,41  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 14,58  
Altın Gr. 371 372 3,59  
Cumhuriyet 2.414 2.445 18,40  
Tam 2.485 2.516 18,90  
Yarım 1.213 1.228 9,30  
Çeyrek 607 614 4,70  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,10  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,02  
B. Petrol 39,41 39,41 -0,38