***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

06.03.2020 18:20
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılı boyunca Bankanın İstanbul daki ofisinde 200 den fazla toplantı gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 425 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. 13 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılım sağlanarak 200 ün üzerinde yabancı ve yerli kurumsal yatırımcı ile yüz yüze toplantılar yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
2019 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758843
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul.aspx?pageID=1042 https://www.vakifbank.com.tr/general-assembly.aspx?pageID=651
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9. kapsamında belirtilen türde bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca Bankaların bu madde hükümlerini yerine getirmesi zorunlu değildir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca bankalar bu madde hükümlerine tabi değildir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2773
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 14
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 58,51
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765983
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/05/2019 0 % 84,37 % 0,37 % 84 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 Herhangi bir soru yöneltilmemiştir. İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758843


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Denetim Komitesi, riskin erken saptanması komitesinin görevlerini de yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz, Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 474-475
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2777
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu?na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 129
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 20 53
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 80 % 60 37 304
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 5 6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 33 1 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Değerlendirme bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu üyelerinde görev dağılımı komitelerden ibarettir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin raporlar, üçer aylık dönemler itibarıyla Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 131-134
Yönetim kurulu başkanının adı
Abdülkadir Aksu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Abdi Serdar Üstünsalih
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olacakları zarar sigorta kapsamına alınmış olup Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2019 yılı sigorta bedeli limiti her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 50.000.000 ABD Dolarıdır. Buna ilişkin bir KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1, %11,11
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abdülkadir Aksu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Hayır (No)
Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/08/2018 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Abdi Serdar Üstünsalih İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Evet (Yes)
Dr. Adnan Ertem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2010 - - Evet (Yes)
Şahin Uğur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/06/2017 - - Evet (Yes)
Dilek Yüksel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2016 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Serdar Tunçbilek İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/06/2017 KAP duyurusu yapılmamıştır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sadık Yakut İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/05/2019 - - Hayır (No)
Cemil Ragıp Ertem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/08/2018 - - Hayır (No)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Tazminat Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2778
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
37
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Dış paydaşlar ve çalışanlar için etikihbar@vakifbank.com.tr , Çalışanlar için ayrıca Teftiş Kurulu İhbar Sayfası
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS)
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Konuyla ilgili yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifbank.com.tr/etik-ilkeler.aspx?pageID=1027 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Etik İlkeler Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Bankanın kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına her yıl Entegre Faaliyet Raporunda yer verilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.vakifbank.com.tr/rusvet-ve-yolsuzlugun-onlenmesi-politikasi.aspx?pageID=1030 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 Ana Sayfa/ Bize Ulaşın
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa:125-126
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: KomitelerSayfa 113-114
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 133-134
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 134
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 115
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 119
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 84-93 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz, VakıfBank ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 76-77


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2019 yılı boyunca 74 kez toplanılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu İşlemleri Müdürlüğü'ne gelen dosyaların yoğunluğuna bağlı olarak, toplantıdan birkaç gün önce toplu olarak verilir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Böyle bir politika mevcut değildir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun ?Rekabet Yasağı? başlıklı 396?ncı maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul?da ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766045
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Serdar Tunçbilek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Abdi Serdar Üstünsalih Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Serdar Tunçbilek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Dilek Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Cemil Ragıp Ertem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sadık Yakut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali Tahan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dilek Yüksel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dr. Adnan Ertem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Şahin Uğur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825099


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2375 32,2441 % 0,20  
Euro 34,9845 34,9918 % 0,42  
Sterlin 40,7501 40,9544 % 0,28  
Frank 35,0050 35,1804 % 0,02  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,30 30,33 % 0,66  
Platin 1.030,00 1.031,89 % 0,66  
Paladyum 970,30 974,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,17 82,17 % 0,66  
Altın Ons 2.333,76 2.334,08 % 0,66