***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.05.2020 07:16***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 244 18.779 -548 10.580 47.712 31.578 283.345
Yeni Bakiye
175.000 244 18.779 -548 10.580 47.712 31.578 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24 23.958
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 244 18.779 -572 10.580 47.712 31.578 23.958 307.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.872
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

İskontolu

Diğer

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

İskontolu

Diğer

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler

Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

KİRALAMA GELİRLERİ
62.872
Finansal Kiralama Gelirleri
61.769
Faaliyet Kiralaması Gelirleri

Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.103
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-30.621
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.866
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler

Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

Diğer Faiz Giderleri

Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.752
BRÜT KAR (ZARAR)
32.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -7.487
Personel Giderleri
-5.240
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-152
Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Genel İşletme Giderleri
-2.095
Diğer

BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 17.377
Bankalardan Alınan Faizler
354
Menkul Değerlerden Alınan Faizler

Temettü Gelirleri

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı

Türev Finansal İşlemler Karı
67
Kambiyo İşlemleri Karı
8.631
Diğer
8.325
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -11.286
Özel Karşılıklar
-11.286
Beklenen Zarar Karşılıkları

Genel Karşılıklar

Diğer

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -239
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri

Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı

Türev Finansal İşlemlerden Zarar

Kambiyo İşlemleri Zararı

Diğer
-239
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
30.616
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-6.658
Cari Vergi Karşılığı
-3.844
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.814
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.958
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları

Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları

Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
23.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.958
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13690000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-18.459
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
50.355
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-63.768
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.824
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.901
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.240
Ödenen Vergiler
-9.207
Diğer
-3.427
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
103.524
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-213.739
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
278.842
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.028
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
85.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
127
Diğer
-470
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
-161
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-164
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.200
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
92.590
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 159.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.958
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 56.872 102.728 159.600
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 13.277 0 13.277
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 604.047 2.222.210 2.826.257
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)

Diğer Faktoring Alacakları

Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri

Kredi Kartları

Taksitli Ticari Krediler

Kiralama İşlemleri (Net)
6 579.865 2.174.229 2.754.094
Finansal Kiralama Alacakları
785.905 2.446.683 3.232.588
Faaliyet Kiralaması Alacakları

Kazanılmamış Gelirler (-)
-206.040 -272.454 -478.494
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
41.072 151.822 192.894
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-16.890 -103.841 -120.731
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)

Bağlı Ortaklıklar (Net)

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 23.843 0 23.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 888 0 888
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
2.312 0 2.312
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 2.981 0 2.981
DİĞER AKTİFLER
11 44.958 226.382 271.340
ARA TOPLAM
749.178 2.551.320 3.300.498
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 610 0 610
Satış Amaçlı
610 0 610
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

VARLIKLAR TOPLAMI
749.788 2.551.320 3.301.108
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 495.614 2.350.939 2.846.553
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 74 78 152
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
15 3.838 0 3.838
Yeniden Yapılanma Karşılığı

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.838 0 3.838
Genel Karşılıklar

Diğer Karşılıklar

CARİ VERGİ BORCU
10 5.540 0 5.540
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 45.587 92.159 137.746
ARA TOPLAM
550.653 2.443.176 2.993.829
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

ÖZKAYNAKLAR
17 307.279 0 307.279
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244
Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Karları

Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.207 0 18.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.580 0 10.580
Kar Yedekleri
47.712 0 47.712
Yasal Yedekler
9.738 0 9.738
Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler
37.974 0 37.974
Diğer Kar Yedekleri

Kar veya Zarar
55.536 0 55.536
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
31.578 0 31.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
23.958 0 23.958
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
857.932 2.443.176 3.301.108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 6.037.513 22.139.592 28.177.105
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
22 235.855 666.063 901.918
Cayılamaz Taahhütler
85.898 263.545 349.443
Cayılabilir Taahhütler
149.957 402.518 552.475
Kiralama Taahhütleri
149.957 402.518 552.475
Finansal Kiralama Taahhütleri
149.957 402.518 552.475
Faaliyet Kiralama Taahhütleri

Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri

Swap Alım Satım İşlemleri

Alım Satım Opsiyon İşlemleri

Futures Alım Satım İşlemleri

Diğer

EMANET KIYMETLER
1.980.242 5.565.675 7.545.917
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.253.610 28.371.330 36.624.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843518


BIST
18:051.384
Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8723 8,8775 % 0,68  
Euro 10,3701 10,3777 % 0,57  
Sterlin 11,9844 12,0445 % -0,47  
Frank 9,5287 9,5861 % 0,45  
Riyal 2,3592 2,3711 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 -10,43  
Altın Gr. 495 496 -0,68  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
B. Petrol 77,70 77,70 -1,02