***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:37
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 53.328.371 64.054.271 43.171.984 34.838.259
Satışların Maliyeti
15 -45.585.190 -61.325.573 -37.402.637 -32.753.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.743.181 2.728.698 5.769.347 2.084.551
BRÜT KAR (ZARAR)
7.743.181 2.728.698 5.769.347 2.084.551
Genel Yönetim Giderleri
-5.508.942 -4.381.325 -2.647.649 -1.670.681
Pazarlama Giderleri
-1.334.693 -734.549 -582.163 -409.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 44.829.603 7.918.975 26.203.824 -2.885.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -212.162 -281.721 -119.647 -1.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.516.987 5.250.078 28.623.712 -2.883.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.326.652 0 4.323.167 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 38.272 -187.427 59.075 -147.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.881.911 5.062.651 33.005.954 -3.030.606
Finansman Gelirleri
49.616 918.510 14.626 467.199
Finansman Giderleri
17 -6.499.407 -6.112.132 -2.928.755 -4.128.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.432.120 -130.971 30.091.825 -6.691.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.308.551 -859.629 -1.854.407 -5.691.115
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.136.313 -456.031 -905.256 -346.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.172.238 -403.598 -949.151 -5.344.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.123.569 -990.600 28.237.418 -12.382.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.123.569 -990.600 28.237.418 -12.382.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.597.255 1.377.310 6.092.680 195.647
Ana Ortaklık Payları
32.526.314 -2.367.910 22.144.738 -12.578.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,46000000 -0,03000000 0,32000000 -0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.603.991 14.690.758
Dönem Karı (Zararı)
39.123.569 -990.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.251.127 2.543.166
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
926.166 712.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-213.399 192.905
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -213.399 192.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
366.452 17.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
366.452 17.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.452.854 5.017.990
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -26.072.969 -6.419.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.272 187.427
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -38.272 187.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.308.551 859.629
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.311.040 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.479 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.479 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.746.332 -531.683
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.951 2.506.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.436.827 -8.492.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-713.972 1.407.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
381.978 2.896.873
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-976.273 -132.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-60.152 -2.339.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.383.900 -11.604.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.946 301.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.063.095 -1.367.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.997 2.344.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
329.799 1.733.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-103.802 610.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.309.269 -6.940.051
Alınan Faiz
49.616 911.912
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15 31.558.330 21.197.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.650 -252.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -258.574 -225.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.703.732 -1.024.477
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-3.907.508
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.721.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.254 58.473
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.254 58.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.965.767 -1.082.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.848 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.459.423 -13.578.205
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.823.969 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.823.969 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.475.708 -7.648.303
Ödenen Temettüler
-395.537 0
Ödenen Faiz
-6.412.147 -5.929.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.440.836 88.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.440.836 88.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.049.622 2.598.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.490.458 2.686.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 34.490.458 8.049.622
Finansal Yatırımlar
20 259.925.136 259.119.222
Ticari Alacaklar
7 18.055.413 17.119.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 886.374 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.169.039 17.119.091
Diğer Alacaklar
9 973.254 1.202.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
973.254 1.202.201
Stoklar
10 7.910.497 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
8 526.911 410.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 139.548
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.674.273 3.497.942
ARA TOPLAM
325.555.942 296.471.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
325.555.942 296.471.898
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 14.401.260 14.401.260
Diğer Alacaklar
9 468.482 481.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
468.482 481.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 7.749.875 7.711.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.582.848 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
12 66.036.311 62.609.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.418 133.429
Peşin Ödenmiş Giderler
8 79.762 136.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.698.459 4.460.241
Diğer Duran Varlıklar
13 2.801.131 3.130.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.937.546 106.213.898
TOPLAM VARLIKLAR
439.493.488 402.685.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 4.012.867 4.313.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 4.823.407 6.459.500
Ticari Borçlar
7 6.550.493 12.934.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 391.551 5.638.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.158.942 7.296.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
634.011 733.957
Diğer Borçlar
6.547.697 218.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.158.436 14.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
389.261 204.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 877.739 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
457.179 351.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
457.179 351.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.627.460 2.731.262
ARA TOPLAM
26.530.853 27.742.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.530.853 27.742.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 12.445.756 13.984.562
Diğer Borçlar
22.163.582 25.086.774
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.683.873 24.571.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
479.709 515.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.128.724 922.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.128.724 922.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 13.160.257 9.589.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.898.319 49.583.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.429.172 77.325.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.326.498 251.278.104
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.820.057 12.360.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.765.882 14.058.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.765.882 14.058.259
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.765.882 14.058.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.791.688 3.430.552
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.767.553 79.645.578
Net Dönem Karı veya Zararı
32.526.314 43.725.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 72.737.818 74.081.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.064.316 325.360.046
TOPLAM KAYNAKLAR
439.493.488 402.685.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
27.865 14.416.055 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.517 -2.367.910 -2.313.393 1.377.310 -936.083
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 27.378 3.236.290 32.655.004 85.431.227 -2.367.910 199.226.919 65.563.271 264.790.190
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
576.215 32.526.314 33.102.529 7.239.253 40.341.782
Kar Payları
-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 4.597.090 4.226.879 8.823.969 0 8.823.969
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 0 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 32.526.314 291.326.498 72.737.818 364.064.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.123.569 -990.600 28.237.418 -12.382.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.218.213 54.517 1.218.213 54.517
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 1.378.848 0 1.378.848 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 68.146 0 68.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-160.635 -13.629 -160.635 -13.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -160.635 -13.629 -160.635 -13.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.218.213 54.517 1.218.213 54.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.341.782 -936.083 29.455.631 -12.328.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.239.253 1.377.310 6.734.678 195.647
Ana Ortaklık Payları
33.102.529 -2.313.393 22.720.953 -12.523.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782044


BIST
17:461.910
Değişim :  -5,02% |  -100,87
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
LINK 36,78 87.290.362 % 9,99  
MANAS 19,49 21.945.027 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.940.362 % 9,93  
SANEL 10,53 8.833.280 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 13,5055 13,5297 % 0,43  
Euro 15,2984 15,3515 % 0,52  
Sterlin 18,1601 18,2512 % -0,24  
Frank 14,7534 14,8422 % 0,30  
Riyal 3,5935 3,6115 % 0,36  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 9,94  
Altın Gr. 801 801 7,15  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,37  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 -0,14  
B. Petrol 85,36 85,36 -1,72