***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 18:39
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 66.868.898 83.607.236 13.540.527 19.552.965
Satışların Maliyeti
15 -56.641.407 -76.261.804 -11.056.217 -14.936.231
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.227.491 7.345.432 2.484.310 4.616.734
BRÜT KAR (ZARAR)
10.227.491 7.345.432 2.484.310 4.616.734
Genel Yönetim Giderleri
-8.094.692 -6.911.502 -2.585.750 -2.530.177
Pazarlama Giderleri
-2.272.189 -1.079.110 -937.496 -344.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 55.716.815 34.656.072 10.887.212 26.737.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -614.749 -821.194 -402.587 -539.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.962.676 33.189.698 9.445.689 27.939.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.343.545 0 16.893 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 133.487 -164.499 95.215 22.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.439.708 33.025.199 9.557.797 27.962.548
Finansman Gelirleri
131.561 204.359 81.945 -714.151
Finansman Giderleri
17 -8.421.859 -12.599.496 -1.922.452 -6.487.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.149.410 20.630.062 7.717.290 20.761.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.823.297 5.698.875 -1.514.746 6.558.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -746.763 -1.157.025 389.550 -700.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.076.534 6.855.900 -1.904.296 7.259.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.277.239 7.111.302 1.679.984 5.733.992
Ana Ortaklık Payları
37.048.874 19.217.635 4.522.560 21.585.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,53000000 0,27000000 0,06000000 0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.737.882 24.213.029
Dönem Karı (Zararı)
45.326.113 26.328.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.107.412 -20.541.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.416.743 1.171.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-218.985 194.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -218.985 194.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
593.769 -59.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
593.769 -59.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.156.708 12.185.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -29.355.306 -31.000.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-133.487 164.499
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -133.487 164.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.823.297 -5.698.875
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.311.040 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.479 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.479 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.748.265 -531.683
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.951 3.032.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.683.155 -2.151.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.621.360 -1.820.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
292.509 -1.190.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
535.938 -1.137.292
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-749.932 -1.956.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.282.219 -16.329.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-198.080 97.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.599.697 16.526.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.602 3.659.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
523.662 2.768.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-417.060 890.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.901.856 3.635.801
Alınan Faiz
131.561 164.634
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
31.606.665 21.197.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-251.114 -252.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -651.086 -531.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.863.071 -2.568.137
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-3.907.508 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-14.358.269 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.479 58.473
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.479 58.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.500.925 -2.626.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.848 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.580.495 -19.423.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.823.969 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.823.969 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.553.237 -5.683.675
Ödenen Temettüler
-6.553.973 -1.389.031
Ödenen Faiz
-8.238.415 -12.350.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.294.316 2.221.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.294.316 2.221.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.049.622 2.598.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.343.938 4.820.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 17.343.938 8.049.622
Finansal Yatırımlar
20 272.797.477 259.119.222
Ticari Alacaklar
7 19.968.387 17.119.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 101.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.866.987 17.119.091
Diğer Alacaklar
9 1.062.723 1.202.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.062.723 1.202.201
Stoklar
10 6.398.286 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.211.067 410.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 139.548
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.448.736 3.497.942
ARA TOPLAM
322.230.614 296.471.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.230.614 296.471.898
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 14.401.260 14.401.260
Diğer Alacaklar
9 468.482 481.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
468.482 481.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 7.845.090 7.711.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.582.848 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
12 67.075.821 62.609.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.264 133.429
Peşin Ödenmiş Giderler
8 85.386 136.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.728.457 4.460.241
Diğer Duran Varlıklar
13 2.832.805 3.130.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.132.413 106.213.898
TOPLAM VARLIKLAR
437.363.027 402.685.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.600.071 4.313.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 5.896.495 6.459.500
Ticari Borçlar
7 3.652.174 12.934.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 5.638.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.652.174 7.296.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
535.877 733.957
Diğer Borçlar
337.766 218.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 14.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
337.766 204.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 95.677 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
431.860 351.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
431.860 351.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.314.202 2.731.262
ARA TOPLAM
15.864.122 27.742.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.864.122 27.742.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 10.707.935 13.984.562
Diğer Borçlar
31.303.502 25.086.774
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 30.823.798 24.571.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
479.704 515.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.184.896 922.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.184.896 922.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 15.094.551 9.589.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.290.884 49.583.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.155.006 77.325.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
288.790.219 251.278.104
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.058.839 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.820.057 12.360.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.765.882 14.058.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.765.882 14.058.259
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.765.882 14.058.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.791.688 3.430.552
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.767.553 79.645.578
Net Dönem Karı veya Zararı
37.048.874 43.725.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 74.417.802 74.081.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.208.021 325.360.046
TOPLAM KAYNAKLAR
437.363.027 402.685.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
99.994 14.343.926 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.023.637 54.517 19.217.635 28.295.789 9.094.053 37.389.842
Kar Payları
-1.050.000 -1.050.000 -339.031 -1.389.031
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 12.036.885 27.378 3.308.419 32.655.004 84.309.098 19.217.635 228.786.101 72.940.983 301.727.084
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
576.215 37.048.874 37.625.089 8.919.237 46.544.326
Kar Payları
-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 -2.461.749 4.226.879 1.765.130 1.765.130
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -7.058.839 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 37.048.874 288.790.219 74.417.802 363.208.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.218.213 11.060.905 0 11.006.388
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 1.378.848 12.229.320 0 12.229.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 68.146 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-160.635 -1.236.561 0 -1.222.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -160.635 -1.236.561 0 -1.222.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.218.213 11.060.905 37.389.842 6.202.544 38.325.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.919.237 9.094.053 1.679.984 7.716.743
Ana Ortaklık Payları
37.625.089 28.295.789 4.522.560 30.609.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798089


BIST
13:102.067
Değişim :  -0,92% |  -19,22
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:10
EMNIS 28,62 565.932 % 9,99  
UZERB 81,45 1.859.504 % 9,99  
KSTUR 304,80 953.896 % 9,92  
UFUK 21,98 1.011.754 % 9,79  
KRSTL 5,24 56.708.601 % 9,62  
13:10 Alış Satış %  
Dolar 13,5280 13,5366 % 0,74  
Euro 15,4230 15,4389 % 0,68  
Sterlin 18,3812 18,4734 % 0,57  
Frank 14,7303 14,8191 % 0,64  
Riyal 3,5962 3,6142 % 0,73  
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -8,32  
Altın Gr. 787 788 1,44  
Cumhuriyet 5.230 5.309 10,00  
Tam 5.205 5.337 7,06  
Yarım 2.516 2.582 3,42  
Çeyrek 1.262 1.291 1,71  
Gümüş.Ons 22,82 22,86 -0,19  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,03  
B. Petrol 87,52 87,52 1,04