***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2020 23:03
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 82.493.220 95.706.318
Satışların Maliyeti
18 -70.547.571 -86.455.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.945.649 9.250.552
BRÜT KAR (ZARAR)
11.945.649 9.250.552
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.615.685 -10.349.911
Pazarlama Giderleri
19 -1.420.414 -1.232.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 89.311.263 63.790.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -704.250 -785.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.516.563 60.673.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.708.015 4.899.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.086.392 1.327.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.310.970 66.899.919
Finansman Gelirleri
21 59.942 243.370
Finansman Giderleri
21 -12.594.312 -13.846.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.776.600 53.297.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.118.354 939.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.328.450 -1.035.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.789.904 1.975.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.658.246 54.237.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.658.246 54.237.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.432.165 10.511.906
Ana Ortaklık Payları
62.226.081 43.725.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,89000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.119.150 18.553.152
Dönem Karı (Zararı)
75.658.246 54.237.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.176.092 -46.503.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.908.883 1.709.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
281.533 -1.858.454
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 281.533 -1.098.546
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -759.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
710.452 85.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 868.819 408.162
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-158.367 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -322.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -10.488.385 5.353.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 1.736.884 5.615.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -60.972.485 -50.472.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.086.392 -1.327.098
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.086.392 -1.327.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 7.118.354 -939.970
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5.628.192 -4.100.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.479 -39.156
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -8.479 -39.156
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.748.265 -531.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.955.733 -20.026.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.096.827 -7.228.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.488 1.996.210
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 959.815 -2.484.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -699.862 -368.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.935.668 -12.396.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-277.761 154.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.169 -2.070.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.889 2.370.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 352.306 1.731.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -24.417 639.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.473.579 -12.293.553
Alınan Faiz
1.118.817 265.272
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
25 31.606.665 32.447.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-342.556 -629.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -790.197 -1.235.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.649.559 -14.567.826
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
3 -3.907.508 -4.740.983
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.531.863 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.570 117.965
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.570 117.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -5.292.910 -8.936.436
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -122.848 -1.008.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.601.729 1.465.904
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.058.839 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.058.839 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.316.106 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.316.106 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -8.306.664 -15.856.213
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
39.637.683 32.500.000
Ödenen Temettüler
-6.553.973 -1.389.032
Ödenen Faiz
-12.432.584 -13.788.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.071.320 5.451.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.071.320 5.451.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 8.049.622 2.598.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 39.120.942 8.049.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 39.120.942 8.049.622
Finansal Yatırımlar
25 294.982.910 259.119.222
Ticari Alacaklar
7 20.092.752 17.119.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 290.539 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.802.213 17.119.091
Diğer Alacaklar
9 1.451.789 1.202.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.451.789 1.202.201
Stoklar
10 5.974.409 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.162.281 410.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 139.548
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.611.269 3.497.942
ARA TOPLAM
366.396.352 296.471.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
366.396.352 296.471.898
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 18.027.660 14.401.260
Diğer Alacaklar
512.865 481.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 512.865 481.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 8.797.995 7.711.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
27 18.900.000 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
12 71.262.508 62.609.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 110.338 133.429
Peşin Ödenmiş Giderler
8 84.102 136.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.780.380 4.460.241
Diğer Duran Varlıklar
14 2.820.568 3.130.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.296.416 106.213.898
TOPLAM VARLIKLAR
490.692.768 402.685.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 397.793 4.313.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 7.905.453 6.459.500
Ticari Borçlar
7 2.998.725 12.934.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 5.638.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.998.725 7.296.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 456.196 733.957
Diğer Borçlar
780.554 218.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 14.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
780.554 204.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 398.705 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
427.331 351.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 427.331 351.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.706.845 2.731.262
ARA TOPLAM
16.071.602 27.742.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.071.602 27.742.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 9.846.972 13.984.562
Diğer Borçlar
42.445.019 25.086.774
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 42.445.019 24.571.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 515.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.373.033 922.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.373.033 922.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 15.271.062 9.589.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.936.086 49.583.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.007.688 77.325.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
325.406.057 251.278.104
Ödenmiş Sermaye
17 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.820.057 12.360.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.712.376 14.058.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.712.376 14.058.259
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.712.376 14.058.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.791.688 3.430.552
Diğer Yedekler
17 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
125.200.851 79.645.578
Net Dönem Karı veya Zararı
62.226.081 43.725.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.279.023 74.081.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.685.080 325.360.046
TOPLAM KAYNAKLAR
490.692.768 402.685.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
99.994 14.343.926 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.254.414 27.139 43.725.291 53.006.844 12.756.944 65.763.788
Kar Payları
17 -1.050.000 -1.050.000 -339.032 -1.389.032
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 531.738 1.790.597 122.133 -4.663.520 -2.219.052 -2.521.931 -4.740.983
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 0 3.430.522 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 0 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.522.709 62.226.081 65.748.790 14.780.458 80.529.248
Kar Payları
17 -2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 4.597.090 5.660.177 10.257.267 0 10.257.267
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 0 12.820.057 17.712.376 0 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.658.246 54.237.197
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.871.002 11.526.591
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 5.442.855 12.720.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 114.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-571.853 -1.308.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -571.853 -1.308.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.871.002 11.526.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.529.248 65.763.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.780.458 12.756.944
Ana Ortaklık Payları
65.748.790 53.006.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819340


BIST
18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3944 13,3960 % -0,99  
Euro 15,1617 15,2448 % -0,47  
Sterlin 18,2396 18,3311 % -0,53  
Frank 14,6059 14,6938 % -0,60  
Riyal 3,5658 3,5837 % -0,86  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 28,55  
Altın Gr. 794 794 4,64  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,68  
Gümüş Gr. 10,43 10,44 0,22  
B. Petrol 88,71 88,71 1,20